Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2 pv)

Valmen­nuk­sessa keski­tymme tärkeimpiin ja toimi­vimpiin myynnin johta­misen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johta­misen keskiöön ja antaa keinot teke­misen vauh­dit­ta­miseen. Valmen­nuksen anti kytketään tiukasti päivit­täiseen työhön vietä­väksi, eikä paluuta toimi­mat­tomaan rutiiniin enää ole!

Lähi­joh­ta­minen on olen­naisen tärkeää tiimin onnis­tu­misen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoit­teilla tai tarkalla seuran­nalla. Menes­ty­miseen tarvitaan tietoa siitä, mistä huip­pu­tiimi rakentuu ja miten moti­vaa­tiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksi­lö­ta­solla.

Hyödyt osallistujille
– Vahvistut omissa myynti- ja asia­kas­koh­taa­mis­tai­doissa
– Ymmärrät moti­voinnin ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen tuloksen teossa
– Saat käytän­nön­lä­heisen valmen­tavan johta­misen työka­lu­pakin omaan työhösi vietä­väksi
– Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin
– Saat henki­lö­koh­taisen DISC-johta­juus­pro­fiilin
– Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!


Kenelle?
Valmennus sopii myynnin lähie­si­mie­hille, sisäi­sille valmen­ta­jille sekä myynnin kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden osal­lis­tujien kanssa päivität johta­mis­taitosi uudelle tasolle.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1.

09:00 Valmen­nuksen avaus ja aika­taulut

09:15 Hissipuhe ja myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka
– Esit­täy­ty­minen ja hissipuhe
– Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
– Keskus­telun avaus ja huomion kiin­nit­tä­minen

10:30 Tauko

10:45 Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka jatkuu
– Kartoitus ja kuuntelu
– Houkut­televa ratkaisu
– Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
– Kaupan­pää­tös­taidot

12:00 Lounas

13:00 Myyn­ti­kammo ja myynnin psyko­logiaa
– Myyn­ti­kammo ja sen taklaa­minen
– Myynnin suos­tut­te­lustra­tegiat
– Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­nissä

14:00 Kahvitauko

14.15 Moni­ka­na­vainen myyn­tityö
– Puhe­lin­vies­tinnän, ja -myynnin ”K4”
– Viesti oikein sähkö­pos­tilla

16:00 Ensimmäinen Valmen­nus­päivä päättyy

——-

Päivä 2.

09:00 Edel­lis­päivän kertaus

09:15 Disc profiili
– Disc -viite­kehys

10:30 Tauko

10.45 Disc ja erilaiset asiakkaat
– Omaan profiiliin tutus­tu­minen
– Erilaiset asiakkaat

12:00 Lounas

13:00 Myynnin posi­tii­vinen johta­minen
– Huip­pu­tiimin ominai­suudet
– Tehokas palaveri

Moti­vaation johta­minen
– Muutoksen johta­minen – tunteiden johta­mista
– Moti­vaatio ja sen johta­minen
– Valmentava myynnin johta­minen
– Havain­nointi ja palaute

14:00 Kahvitauko

14:15 Ryhmän johta­minen ja esimiehen ajan­käyttö
– Huip­pu­tiimin ominai­suudet
– Ryhmän menes­tyksen esteet
– Tehokas palaveri
– Esimiehen ajan­käyttö

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
02.-03.06.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.