Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myyntikeskustelut kuntoon! (1 pv)

Hio myyn­ti­kes­kus­telusi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­tamme! Onnis­tunut myyn­ti­kes­kustelu on monen osate­kijän summa, jossa ei ole varaa jättää huomiotta pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa.

Klousaamaan ei pääse ilman ymmär­rystä asiakkaan tarpeista. Tarpeista ei ole tietoa, ilman taitavaa keskus­te­lu­tek­niikkaa, eikä keskus­te­lulle ole perustaa ilman taitoa viestiä luot­ta­musta ja mielen­kiintoa.

Valmen­nuksen aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille
– Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa myyn­ti­kes­kus­te­luissa
– Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
– Ymmärrät kuun­telun merki­tyksen yhtenä myyjän tärkeimpänä taitona
– Opit tehokkaat kaupan klousaus­tek­niikat
– Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön.

Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmennus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Huip­pu­myyjän ominai­suudet
– Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset ja huip­pu­myyjän omai­nai­suudet
– Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
– Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
– Luot­tamus myyn­tityön ytimessä

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen
– Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
– Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
– Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä!
– Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu
– Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
– ”Palataan asiaan” ja muiden vasta­väit­teiden taklaa­minen
– Kaupan päätöksen monet keinot
– Arvoa kaupan jälkeen

14:15 Kahvi

14:30 Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö
– Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
– Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
– Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä
– Sähkö­postin käyttö myyn­nissä

15:00 Myyn­ti­kammon taklaa­minen
– Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
– Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
– Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
09.12.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.