Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myyntityön perusteet (2 pv)

Hio asia­kas­taitosi huip­puunsa ja hae lisä­potkua myyn­ti­työhösi tehok­kaasta valmen­nuk­ses­tamme! Pereh­dymme asiakkaan osto­käyt­täy­ty­miseen vaikut­taviin teki­jöihin ja itselle ominaisiin käyt­täy­ty­mis­mal­leihin asiakas- ja vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa.

Kahden päivän aikana osal­lis­tujat raken­tavat itselleen erilai­sissa myyn­ti­ti­lan­teissa tehok­kaasti toimivan myyn­ti­kes­kus­te­lu­rungon, jota hyödyn­tä­mällä myyn­ti­tu­lokset ovat taattuja. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme moni­ka­na­vaista myyn­ti­työtä käytän­nön­lä­hei­sesti ja posi­tii­vi­sella otteella.

Hyödyt osallistujalle:
Koulu­tuksen jälkeen osal­lis­tujat:
– Ymmärrät asiakkaan käyt­täy­ty­mistä erilai­sissa osto­ti­lan­teissa
– Tiedostat oman roolisi asia­kas­ko­ke­muksen ja tuloksen teke­mi­sessä
– Rakennat käytännön myyn­ti­ti­lan­teissa toimivat keskus­te­lu­rungot
– Pääset vahvis­tamaan itsellesi ominaisia vuoro­vai­ku­tus­malleja ja tunnistat tärkeimmät kehi­tys­kohtasi DiSC® -profiilisi avulla
– Saat rohkeutta ja varmuutta päivit­täiseen asiakas- ja myyn­ti­työhösi

Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu sekä kaikille myyn­tiu­ransa alussa oleville myyn­ti­lu­pauk­sille että jo koke­neim­mille myyn­ti­kon­ka­reille, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen myyn­ti­työhön. Oli myyntisi sitten b2b tai b2c, on tämä valmen­nus­ko­ko­naisuus vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, tulok­sek­kaampaa myyn­ti­työtä.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

1. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Millainen on hyvä myyjä?
– Myyn­tityön ylei­simmät harha­kä­si­tykset
– Myyn­tityön todel­lisuus
– Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
– Omat tärkeimmät kehi­tys­kohtani myyjänä

10:15 Tauko

10:30 Palve­lu­ko­kemus ja asiakkaan maailma
– Asia­kas­ko­kemus ja siihen vaikut­tavat tekijät
– Asia­kas­ko­ke­muksen tasot
– Ostajan maailma
– Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 DiSC® -profiilit
– DiSC -viite­kehys
– Itselleni ominainen tapa toimia
– Omat moti­vaat­torit ja stres­si­te­kijät
– Oman toimintani mukaut­ta­minen ympä­ris­tööni

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Myyn­ti­kammon taklaa­minen
– Henki­lö­koh­tainen myyn­ti­kammoni
– Keinot myyn­ti­kammon taklaa­miseen
– Päivän yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Ensimmäinen valmen­nus­päivä päättyy

2. päivä

8:30 Aamupala

9:00 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen
– Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
– Kartoitus myyjän tärkein työkalu
– Kysy­mys­tek­niikka
– Kuun­telun taito

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­kes­kus­telun raken­ta­minen jatkuu
– Yhteenveto asia­kas­kes­kus­te­luissa
– Ratkaisun helppous ja asiakkaan osto­mo­ti­vaat­torit
– Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
– Kaupan päätöksen monet keinot

12:00 Lounas

13:00 Vies­tinnän moni­naisuus ja moni­ka­na­vainen myyn­tityö
– Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­ti­kes­kus­te­luissa
– Puhe­lin­vies­tin­nässä vuoro­vai­ku­tus­taidot koros­tuvat
– Mitä viestit ja mitä haluaisit viestiä?
– Sähkö­postin käyttö myyn­nissä

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet
– Miksi asiakas reklamoi?
– Rekla­moi­vasta asiak­kaasta asia­kas­us­kol­li­suuteen

15:30 Valmen­nuksen yhteenveto ja käytäntöön vietävät asiat

16:00 Valmennus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
09.-10.06.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henki­lö­koh­taisen DiSC® -profiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.