Brik järjestää nyt koulutuksen:

Näin johdat hybridityötä (1 pv)

Koulutuksessa käsittelemme, miten hyvän johtamisen perusteita sovelletaan hybridityöhön eli tilanteeseen, jossa osa työntekijöistä on läsnä työpaikalla ja osa työskentelee osittain tai kokonaan etänä. Saat vastauksia tyypillisimpiin etä- ja hybridijohtamisen haasteisiin sekä tukea omaan johtamistyöhön. Osaat koulutuksen jälkeen huomioida työntekijöiden erilaisia tarpeita ja motivaatiotekijöitä johtamisessasi. Osaat myös kommunikoida tehokkaammin ja toimia hybridityön haastavissa tilanteissa proaktiivisesti ja systemaattisesti.

Hyödyt osallistujalle
– Opit johtamaan hybridityötä sujuvammin
– Opit huomioimaan työntekijöiden erilaiset tarpeet ja motivaatiotekijät ja soveltaa omaa johtamistapaasi niiden mukaan
– Kehität hybridijohtamisessa tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
– Opit rakentamaan työtä tukevia prosesseja ja pelisääntöjä hybridityöhön
– Opit reagoimaan haastaviin tilanteisiin ajoissa ja toimimaan proaktiivisesti
– Saat varmuutta toimia erilaisissa arjen johtamistilanteissa niin lähi- kuin etätyössä
– Opit määrittämään mitä hybridityö tarkoittaa juuri teillä ja miten voit kehittää siitä toimivan työskentelymallin

Kenelle?
Koulutus on suun­nattu kaikille esihenkilöille ja tiiminvetäjille.


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund. Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

09:00 Mitä hybridijohtaminen on?
– Sopiiko hybridimalli meille?
– Mitä hybridityössä kannattaa erityisesti huomioida johtamisen näkökulmasta?

10:15 Tauko

10:30 Miten hoidan johtamisvastuuni myös hybridityössä?
– Miten viestin tehokkaasti?
– Miten huomioin työntekijöiden yksilölliset tarpeet?

12:00 Lounas

13:00 Hybridityöskentely käytännössä
– Kuinka usein ja miten kommunikoin työntekijöiden kanssa?
– Miten seuraan ja arvioin työn tehokkuutta?
– Miten annan palautetta ja ohjaan työtä?
– Miten pidän hybridipalavereja?

14:15 Tauko

14:30 Toimivan hybridimallin kuvaaminen
– Yhteisten pelisääntöjen rakentaminen
– Hybridityön jatkuva kehittäminen
– Case-työskentelyä

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
30.9.2021 klo 09.00-16.00

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.