Brik järjestää nyt koulutuksen:

Neuvottelutaidot työelämässä (2 h)

Suuri osa työelämän vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teista on neuvot­te­luita – työnjaon sopi­mi­sesta aina myynti- ja palk­ka­kes­kus­te­luihin. Neuvot­te­luissa on loppujen lopuksi kyse toiseen ihmiseen vaikut­ta­mi­sesta, joten ymmärrys hyvän neuvot­telun raken­nus­pa­li­koista ja keskei­sim­mistä teknii­koista on työelämän pyör­teissä merkittävä etu. Hyvät neuvot­te­lu­taidot tekevät sinusta vaikut­ta­vamman kollegan ja auttavat huoleh­timaan omista rajoistasi.

Hyödyt osallistujille:
– Ymmärrät, mistä hyvät neuvot­telut koos­tuvat
– Osaat valmis­tautua neuvot­te­luihin
– Ymmärrät, miten omasta neuvot­te­lu­kun­nosta voi huolehtia
– Opit vaikut­tamaan vasta­puolen päätök­sen­tekoon
– Saat konkreet­tisia ja yksin­ker­taisia vinkkejä neuvot­te­lu­ti­lan­teissa vuoro­vai­kut­ta­miseen


Kenelle?
Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat nostaa omaa vaikut­ta­vuuttaan neuvot­te­lu­taitoja hiomalla.


Kouluttaja:
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA

Digi­taa­linen työtila (Howspace), joka ohjaa koulu­tus­ko­ko­nai­suuden suorit­ta­mista

Jakso 1: Video (noin 1h) Laadukkaat neuvot­telut ja niihin valmis­tau­tu­minen

Väli­tehtävä 1: Omien neuvot­te­lu­tai­tojen arviointi (n. 30 min) Tehdään itse­näi­sesti ennen webi­naa­rio­suutta

Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
– Väli­teh­tävien läpi­käynti
– Onnis­tuneen neuvot­telun aloitus
– Haas­tavien neuvot­te­lu­ti­lan­teiden erityis­piirteet
– Keskei­simmät neuvot­te­lu­tek­niikat – miten osaksi arkea?
– Tulevan neuvot­te­lu­ti­lanteen suun­nittelu

Väli­tehtävä 2: Vali­koi­tujen neuvot­te­lu­tek­nii­koiden kokeilu tosie­lä­mässä

Jakso 3: Video (noin 1h) Itsensä johta­misen ja neuvot­te­luissa onnis­tu­misen suhde

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
7.9.2021 klo 10.00-12.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.