fbpx
Onnistu kehityskeskusteluissa (3 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Onnistu kehityskeskusteluissa (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

390 EUR

28.11.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 14 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Toiminnan kehittäminen , Vuorovaikutus

Hyvin toimivat kehityskeskustelut ovat oleellinen osa johtamisjärjestelmää. Parhaimmillaan kehityskeskustelut tarjoavat erinomaisen kanavan johdon ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen syventämiseen. Kyseessä on dialogi.

Tässä webinaarissa käymme läpi onnistuneen kehityskeskustelun käymisen keskeisimmät osa-alueet kehityskeskusteluiden tarkoituksen, keskusteluun valmistautumisen, työntekijöiden ohjeistamisen, itse keskustelutilaisuuden läpikäymisen sekä kehityskeskusteluiden lopputulemien yhteisen käsittelyn näkökulmasta. Tämän webinaari käytyäsi ymmärrät mitä kaikkea sinun on hyvä huomioida onnistuneen kehityskeskustelun pitämiseksi.


Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät, miksi kehityskeskusteluja käydään organisaatioissa
– Opit, mitä viimeisin tutkimus kertoo meille kehityskeskusteluiden onnistumisen edellytyksistä
– Saat ohjeita kehityskeskustelujen käytännön toteutukseen
– Opit varmistamaan toimivan vuorovaikutuksen itse keskustelutilaisuudessa
– Opit mitä hyötyjä onnistuneista kehityskeskusteluista on esihenkilöille ja työntekijöille.


Kenelle?
Webinaari on suun­nattu kaikille kehityskeskusteluja pitäville tahoille.


Kouluttaja:

Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kymmenen vuoden ajan koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Esihenkilötyön erilaiset aiheet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Tiimityö
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– Palkit­se­minen
– Haastavat vuorovaikutustilanteetOHJELMA

09:00 Kehityskeskustelujen lyhyt historia
– Kehityskeskustelut maailmalla
– Pohjoismaiset kehityskeskustelukäytänteet

09:30 Kehityskeskustelut ja strateginen johtaminen
– Mitä on strategia?
– Mistä tulos syntyy?
– Mikä on kehityskeskusteluiden ja strategian yhteys?
– Harjoitus: Kehityskeskustelujen ja strategian yhteys

10:00 Onnistunut kehityskeskustelu
– Mitä viimeisin tutkimus sanoo kehityskeskusteluista?
– Kehityskeskustelun tyypillisimmät haasteet
– Esimerkkejä kehityskeskustelukäytänteiden tavoitteista
– Harjoitus: Kehityskeskustelujemme tavoitteet

10:30 Tauko

10:45 Vinkkejä kehityskeskustelun käytännön toteutukseen
– Esimerkkejä erilaisista kehityskeskustelukäytänteistä ja lomakkeista
– Kehityskeskustelujen hyödyt työntekijöille ja esihenkilöille
– Työntekijän työhön liittyvät odotukset sekä sitoutumista edistävät tekijät

11:15 Yksilökeskusteluissa onnistumisen perusteet
– Valmistautuminen ja ohjeistus
– Keskeisimmät vuorovaikutustekniikat keskustelun eri vaiheisiin
– Keskustelujen lopputulemien yhteinen käsittely
– Harjoitus: Kehityskeskusteluihin valmistautumisen a b c

11:45 Kehityskeskustelujen ja palautteen suhteesta
– Palaute kehityskeskusteluissa
– Onnistuneen palautteenannon elementit

12:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
28.11.2023, klo 09.00-12.00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja