fbpx
Onnistu projekteissasi (2 h)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Onnistu projekteissasi (2 h)

590 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

10.06.2021, Etäkoulutus , Etäkoulutus 6 toukokuun, 2021 Sampo Korppoo

Koulutus koostuu suurimmaksi osaksi omatoimisesta opiskelusta, mutta sisältää yhteisen webinaarin. Voit valita itsellesi sopivan ajan useasta eri vaihtoehdosta.

Projek­ti­työs­kentely voi olla vastuiden pakoilua, toisten työnteon kyräilyä ja pauk­kuvia aika­tauluja. Tai sitten se voi olla aitoa yhdessä teke­mistä, sujuvaa vuoro­vai­ku­tusta ja tavoit­teiden saavut­ta­mista. Koulu­tuk­semme antaa selkeän projek­tin­hal­linnan mallin, joka auttaa suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan projekteja onnis­tu­neesti. Tämä koulutus on erityi­sesti sinulle, joka johdat projekteja oman työsi ohessa. Koulu­tuksen jälkeen osaat johtaa niitä tehok­kaammin sekä tiedät, miten voit parantaa projek­ti­tiimin yhteis­työtä ja suju­voittaa kommu­ni­kointia. Lisäksi saat vinkkejä siihen, kuinka pitää yllä projek­ti­tiimin moti­vaa­tiota koko projektin ajan.

Etäkoulutuksen sisältö:
– Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
– Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
– Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
– Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujalle
– Tunnet projek­ti­suun­nit­telun tärkeimmät vaiheet ja osaat soveltaa niitä omaan työhösi
– Osaat rakentaa projek­ti­tii­meillesi selkeät prosessit, jotka tukevat projektien teho­kasta läpi­vientiä
– Osaat rakentaa projek­teille toimivat ja akti­voivat seuran­ta­käy­tännöt
– Osaat suun­ni­tella ja toteuttaa projek­ti­pa­la­verin, joka edistää aidosti projektin läpi­vientiä joko kasvo­tusten tai etänä
– Osaat kommu­ni­koida vakuut­ta­vasti projektin eri vaiheista ja projek­ti­tiimin jäsenen vastuista
– Osaat moti­voida ja osal­listaa projek­ti­tiimin jäsenet projektin laaduk­kaaseen toteu­tukseen
– Saat varmuutta ja jämäk­kyyttä omaan teke­miseen projektin vastuu­hen­kilönä
– Saat ammat­ti­laisen otteen projek­ti­työs­ken­telyyn

Kenelle?
Esimie­hille, tiimin­ve­tä­jille ja asian­tun­ti­joille, joiden tehtäviin kuuluu projektien suun­nittelu ja toteutus.


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund. Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii

Väli­tehtävä 1: Oman projektin valinta ja alus­tavan suun­ni­telman teke­minen

Jakso 2: Vuoro­vai­kut­teinen webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä

Väli­tehtävä 2: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen

Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
torstai 10.06.2021 klo 13.00-15.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan? -kirjan posti­tettuna sinulle.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja