fbpx
Osaamisen kehittäminen (1 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Osaamisen kehittäminen (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

18.11.2020, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 9 syyskuun, 2020 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Toiminnan kehittäminen

Koulu­tuk­sessa käymme läpi, miten orga­ni­saa­tiota ja yksi­löitä voidaan kehittää entistä kette­rämmin. Mitä panos­ta­minen uuden oppi­miseen ja jatkuvan osaa­misen kehit­tä­miseen tarkoittaa? Koulu­tuk­sessa tutustut erilaisiin osaa­misen kehit­tä­misen käytän­töihin, joilla vahvistat oppivaa orga­ni­saa­tio­kult­tuuria ja luot innos­tavaa tunnelmaa työyh­tei­söönne.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
– Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
– Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
– Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
– Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen


Kenelle?
Esimie­hille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund
Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Osaa­misen kehit­tä­misen tavoitteet
– Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
– Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
– Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa

10:15 Tauko

10:30 Osaa­misen johta­minen esimies­ta­solla
– Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
– Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?
– Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden poten­tiaali?

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
– Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
– Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?

14:15 Tauko

14:30 Kehit­ty­miseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen
– Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
– Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
– Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
– Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 18.11.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja