Brik järjestää nyt koulutuksen:

Osaamisen kehittäminen (1 pv)

Työelämä muuttuu koko ajan, mutta pysyttekö te perässä? Tule selvittämään, miten osaamisen kehittäminen saadaan mukaan jokaisen työntekijän arkeen. Saat konkreettisia keinoja siihen, miten uuden oppimiselle voidaan varata aikaa myös kiireen keskellä. Valmennus on sinulle, joka suunnittelet organisaationne osaamisen kehittämisen käytäntöjä ja sinulle, joka haluat varmistaa tiimisi asiantuntijoiden sitoutumisen ja osaamisen ajantasaisuuden kilpailluilla markkinoilla.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
– Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
– Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
– Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
– Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen


Kenelle?
Koulutus on suun­nattu esihenkilöille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.


Kouluttaja:
Annina Eklund

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: osaamisen kehittäminen, perehdytys, tiimityö ja motivaatio.OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Osaa­misen kehit­tä­misen tavoitteet
– Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
– Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
– Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa

10:15 Tauko

10:30 Osaa­misen johta­minen käytännössä
– Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
– Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?
– Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden poten­tiaali?

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen
– Motivaatiotekijöiden huomioiminen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
– Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
– Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?

14:15 Tauko

14:30 Oppimiseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen
– Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
– Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
– Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
– Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
17.2.2022

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Osaamiskartta -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.