fbpx
Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (1 pv)
Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

19.12.2019, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 14 syyskuun, 2019 Sampo Korppoo

HR ja henkilöstöhallinto , Työilmapiiri

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • - "Palkitsemisen teoriaa hyvin käytäntöön hyödynnettynä!"

 • - "Hyvä tilaisuus, sain käytännöllisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja."

  Koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista käytännön keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun, sekä kuulevat perin­teisiä palkit­se­misen keinoja haas­ta­vista lähes­ty­mis­ta­voista.

  Hyödyt osallistujalle
  – Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
  – Ymmärrät miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
  – Opit kehittämään ja haastamaan oman orga­ni­saation palkit­se­misen keinoja
  – Ymmär­rät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
  – Opit soveltamaan palkit­se­misen teoriaa käytäntöön


  Kenelle?
  Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esimie­hille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.


  Kouluttaja
  Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
  Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

  Osallistujat ovat kommentoineet koulutustamme muun muassa seuraavasti:
  – ”Kattava yleiskuva palkitsemisen muodoista. Antoi ajattelemisen aihetta oman organisaation palkitsemisen kehittämiseen. Käytännön esimerkit jalostettavissa yrityskokeiluun.”
  – ”Palkitsemisen teoriaa hyvin käytäntöön hyödynnettynä!”
  – ”Hyvä tilaisuus, sain käytännöllisiä vinkkejä ja konkreettisia työkaluja.”  OHJELMA

  8:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

  9:00 Päivän alustus, esit­täy­ty­mis­kierros

  Keskustelu: Miten palkit­semme ihmisiä tällä hetkellä?

  09:30 Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen
  – Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
  – Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
  – Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

  10:30 Tauko

  10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
  – Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
  – Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
  – Status, valta, raha ja luot­tamus
  – Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
  – Palkit­se­minen ja yhteistyö

  12:00 Lounas

  13:00 Uusia näkökulmia tehokkaaseen palkitsemiseen
  – Käytännön kokemuksia toimivista palkitsemisjärjestelmistä
  – Katsaus palkitsemisen tieteeseen
  – Motivaatio ja palkitseminen, motivaatio ja luottamus
  – Bonusjärjestelmät

  14:15 Kahvi

  14:30 Sisäisen motivaation tukeminen
  – Rahallisen palkitsemisen vaihtoehdot
  – Sisäisten motivaatiotekijöiden tukeminen

  16:00 Yhteenveto ja loppukeskustelu

  Koulutuspaikka:
  Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

  Ajankohta:
  torstai 19.12.2019

  Hinta:
  790 euroa
  /hlö + alv 24%. Sisältää koulutusmateriaalin, aamiaisen, lounaan sekä kahvitarjoilun.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja