Edita järjestää nyt koulutuksen:

Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? (3 h)

Milloin työsuorituksesta maksetaan palkkaa, milloin työkorvausta? Miten lisääntyvä kevytyrittäjyys vaikuttaa rajanvetoon? Miten eroavat palkkaan ja työkorvaukseen liittyvät säännökset? Miten näitä tuloja kohdellaan verotuksellisesti? Miten palkka ja työkorvaus heijastuvat eläkkeen perustana olevaan työansioon? Miten arvioidaan verotuksen ja eläketurvan kannalta tilanteita, joissa sopimussuhdetta on käsitelty toimeksiantosuhteena, mutta se tulkitaan sittemmin työsuhteeksi?

Entä mitä kannattaa ottaa käytännössä huomioon, kun laatii työ- tai toimeksiantosopimusta? Miten ratkaista erityiskysymykset, kuten kilpailukieltoehdot?

Onko työstä maksettava suoritus palkkaa vai työkorvausta? Tämä kuuluu ennakkoperinnän klassisiin kysymyksiin. Työnantajan tulee suorittaa palkasta ennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu. Sen sijaan työkorvauksesta ei suoriteta ennakonpidätystä, jos suorituksen saaja on ennakkoperintärekisterissä. Työkorvauksesta ei makseta myöskään sosiaaliturvamaksua. Rajanvedolla on merkitystä myös arvonlisäverotuksessa, sillä palkkana pidettävästä suorituksesta ei makseta arvonlisäveroa

On myös tärkeää ymmärtää, miten työeläkevakuuttaja määrittelee työsuhteen ja yrittäjyyden tunnusmerkit. Työeläkevakuuttajan kanssa on syytä käydä ennakoivasti vakuuttamiseen liittyvät näkökohdat läpi, jotta sekä työn teettäjä että tekijä välttyvät ikäviltä yllätyksiltä ja ylimääräisiltä maksuilta jälkikäteen.

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia työ- ja toimeksiantosuhteiden rajanvetotilanteita sekä näiden vaikutusta verotukseen ja eläketyöansioon. Kouluttajat arvioivat menettelyä ja verokohtelua sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. He tulkitsevat säännöksiä tuoreiden esimerkkitapausten valossa ja uusimmat Verohallituksen ohjeet ja ETK:n ratkaisut huomioiden. Esimerkiksi laskutuspalveluyrityksiin liittyen on tehty ajankohtaisia ratkaisuja.

Koulutus tarjoaa käytännön vinkit siihen, kuinka laatia työ- ja toimeksiantosopimukset oikeaoppisesti siten, että esimerkiksi verotukselliset riskit vältetään. Kouluttajat vastaavat myös kysymykseen siitä, mitä tulee ottaa huomioon, jos työ- tai toimeksiantosopimuksessa halutaan sopia erityisehdoista, kuten kilpailukiellosta.


Kenelle?
– taloushallinnon asiantuntijoille
– henkilöstöhallinnon asiantuntijoille
– toimeksiantosopimuksista päättäville henkilöille
– tilintarkastajille ja kirjanpitäjille
– lakimiehille


Kouluttajat:
Henna Kinnunen
, asianajaja, osakas, Asianajotoimisto HPP
Henna on työoikeuden rautainen ammattilainen. Hän on työskennellyt työoikeusasioiden parissa pitkään asianajajana, minkä lisäksi hän on vastannut työoikeudellisista asioista yhdessä Suomen isoimmista työnantajayrityksistä. Henna vetää HPP:n työoikeustiimiä. Hennan asian­tun­te­mus kattaa työ­oi­keu­del­li­set asiat laa­ja-alai­ses­ti työsuhteen koko elinkaaren ajalta työsopimuksen solmimisesta eri­lai­siin työ­suh­tei­den ja työ­nan­ta­jan lii­ke­toi­min­nan muu­tos­ti­lan­tei­siin sekä työ­suh­tei­den päät­tä­mi­seen. Hen­nal­la on vank­ka ko­ke­mus työ­elä­mään liit­ty­vis­tä neu­vot­te­lu­ti­lan­teis­ta mu­kaan lu­kien mm. yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut ja pai­kal­li­sia so­pi­muk­sia kos­ke­vat neu­vot­te­lut. Hä­nen eri­tyi­sen mie­len­kiin­ton­sa koh­tee­na ovat työ­tur­val­li­suus­asiat. Henna avustaa asiakkaita työoikeudellisissa riita-asioissa ja työrikosasioissa.

Jaakko Klemettilä, asianajaja, senior counsel, HPP Asianajotoimisto Oy
Jaakko juhlii tänä talvena 20-vuotista uraansa verotuksen saralla. Uransa aikana Jaakko on ennen HPP:tä työskennellyt tuloverotuksen asiantuntijana Verohallinnossa, kahdessa suuressa tilintarkastustoimistossa veroasiantuntijana, pörssiyhtiön verolakimiehenä ja kansainvälisen asianajotoimiston veroryhmän vetäjänä. Jaakon erityinen osaamisalue ovat yrityskauppojen ja -järjestelyjen verokysymykset, joiden lisäksi hän avustaa kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita mm. verosuunnittelussa, verovalituksissa, verotarkastuksissa ja arvonlisäveroasioissa. Jaakon neuvonannon yksi painopiste ovat omistajayrittäjien veroasiat, joissa sovitetaan yhteen yritysten ja sen omistajien verotukselliset kysymykset. Jaakko on perehtynyt syvällisesti myös ennakkoperinnän käytännön kysymyksiin.

Monika Sievänen, ratkaisupäällikkö, Eläketurvakeskus
Monika työskentelee Eläketurvakeskuksen lakiosastolla ratkaisupäällikkönä. Monikalla on reilun 20 vuoden työkokemus työeläkealalla. Monika on erikoistunut työsuhteen ja yrittäjyyden väliseen rajanvetoon sekä eläkkeen perusteena olevien työansioiden määrittelyyn. Monika toimii myös erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana.OHJELMA

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

9.05 Palkkaa vai työkorvausta?
– Palkan ja työkorvauksen käsitteet verolainsäädännössä
– Työ- ja toimeksiantosuhteen tunnusmerkit
– Kevytyrittäjyys
– Ennakkoperintärekisteröinnin ja muun rekisteröinnin merkitys tunnusmerkistöjen kannalta
– Maksajan selonottovelvollisuus
– Työvoiman vuokraus ja alihankinta
– Henkilökohtaiset palkkiot verotuksessa
– Jälkikäteiset arviointitilanteet ja luottamuksensuoja

10.15 Tauko

10.30 Palkka ja työkorvaus suhteessa eläkkeen perusteena olevaan työansioon
– Kuka työeläkevakuuttamisessa on työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä?
– Mitä ansioita vakuutetaan palkansaajavakuutuksella? Mitä yrittäjän tulee vakuuttaa?
– Miten työeläkevakuuttamisessa arvioidaan työsuhteen ja yrittäjätyön rajanvetoa?
– Laskutuspalveluyrityksen kautta työtä tekevän tai työtään laskuttavan työnsuorittajan työeläkevakuuttaminen
– Ennakoinnin tärkeys sekä jälkikäteiset arviointitilanteet

11.10 Työ- ja toimeksiantosopimuksen laatiminen
– Sopimuksiin kirjattavat ehdot
– Erityiset sitoumukset, kuten kilpailu- ja houkuttelukiellot sekä salassapitoehdot

11.55 Kokoavat ajatukset

12.00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Koulutuksen tallenne on osallistujien katsottavissa 6 kk koulutuksen jälkeen.

Ajankohta:
29.3.2023, klo 9-12

Hinta:
370 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 310 euroa + alv 24 % / hlö
6-10 osallistujaa: 260 euroa + alv 24 % / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Palkkaa vai työkorvausta? Työntekijä, yrittäjä vai kevytyrittäjä? (3 h) -koulutukseen 29.03.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)