fbpx
Perehdytysprosessin kehittäminen (1 pv)
Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Perehdytysprosessin kehittäminen (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

10.12.2019, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 13 syyskuun, 2019 Sampo Korppoo

HR ja henkilöstöhallinto , Työilmapiiri

Koulutus antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä. Koulu­tuk­sessa paneu­dumme pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Keski­tymme siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

Hyödyt osallistujalle
– Saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
– Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
– Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
– Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
– Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
– Pien­ryh­mä­työs­kentely mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan


Kenelle?
Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen. Anni­nalla on koke­musta tekno­logia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­piireistä.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Ihminen pereh­dy­tyksen keskiössä
– Miksi pereh­dytys on tärkeää?
– Pereh­dy­tyksen tavoitteet
– Pereh­dy­tyksen onnis­tu­misen perusta

10:30 Tauko

10:45 Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu
– Pereh­dy­tys­suun­ni­telmaan laati­minen
– Pereh­dy­tys­pro­sessin osa-alueet
– Pereh­dy­tys­pro­sessin kesto
– Yksi­löl­lisen pereh­dy­tys­pro­sessin mahdol­lis­ta­minen
– Kehit­ty­misen seuranta

11.30 Harjoitus: Pereh­dy­tys­pro­sessin etene­minen

12:00 Lounas

13:00 Pereh­dyt­täjän taidot
– Pereh­dyt­täjän vastuu
– Hyvän pereh­dyt­täjän ominai­suudet
– Työkaluja käytännön pereh­dy­tykseen

14:15 Kahvi

14:30 Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen
– Arvot, odotukset ja luot­tamus
– Molem­min­puo­linen sitou­tu­minen
– Mihin pereh­dytys päättyy?

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 10.12.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, aamiaisen, lounaan ja kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy kirja Tervetuloa meille! – Uuden työntekijän perehdytys.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja