fbpx
Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)

1390 euroa /hlö + alv 24 %

1390 EUR

22.-23.08.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 15 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Projektinhallinta

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Hyvä kokonaisuus ja erinomainen, innostava kouluttaja!" -Henna Kivioja, SGN Group

 • "Paras koulutus, jossa olen koskaan ollut! Konkreettisia vinkkejä, mahtavaa dialogia ja tärkeä projektipäälliköiden vertaistukiryhmä!" -Noora Halttunen, Digital Office Company

 • "Kiitos mielenkiintoisesta kurssista. Sain kurssilta uusia ajatuksia ja varsinkin uutta intoa työntekoon!" -Ilona Peltomaa, Ricoh Finland Oy

  Projektipäällikön titteliä tai ei, tarvitset projektinhallinnan ja -johtamisen taitoja menestyäksesi. Projektiluonteinen työ lisääntyy alalla kuin alalla. On kuitenkin tutkittu, että peräti 70 % projekteista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita. Suurimpia syitä tälle ovat epäselvät tavoitteet, huono suunnittelu sekä se, ettei projektijohtamisen merkitystä ymmärretä eikä sen kehittämiseen varata riittävästi resursseja.

  Tämä kahden päivän tehokoulutus antaa projektien ja projektitiimien johtamiseen käytännönläheiset ja nykyaikaiset työkalut, jotka voit ottaa käyttöösi heti. Koulutus on suunnattu erityisesti esihenkilöille, jotka haluavat varmistaa projektiensa onnistumisen.


  Hyödyt osallistujalle
  – Saat hyvän kokonaiskuvan projektijohtamisen eri osa-alueista
  – Opit laatimaan projektisuunnitelman ja saat siihen valmiin templaten
  – Opit oikean mindsetin, jolla kohdata projektien eteesi heittämät haasteet
  – Opit oppimaan projekteistasi, jotta et toista samoja virheitä uudestaan
  – Saat ideoita ja työkaluja, joilla loistat projektipäällikön tehtävässäsi
  – Opit osallistamaan ja innostamaan projektitiimin jäseniä
  – Kehität projekteissa tarvittavia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
  – Verkostoidut muiden samanlaisessa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa


  Kenelle?
  Lähijohtajille ja kaikille niille, jotka vetävät kehitys- tai asiakasprojekteja oman työnsä ohella, ja haluavat saada perustiedot projektien hallintaan ja johtamiseen.


  Kouluttajat
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija
  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen  OHJELMA

  Päivä 1.

  08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:00 Mikä on projekti?
  – Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
  – Mitä projek­teilla tavoi­tellaan? – Projekti stra­tegian osana
  – Projek­ti­työs­ken­telyn hyödyt ja haasteet

  10:15 Tauko

  10:30 Lähijohtaja projektipäällikkönä
  – Mistä projek­ti­pääl­likön osaa­minen koostuu?
  – Miten voit onnistua projek­ti­pääl­likön tehtä­vässäsi?
  – Projektipäällikön mindset

  12:00 Lounas

  13:00 Projektien suun­nittelu ja käyn­nistys
  – Mitä tulisi muistaa projektin käyn­nis­tys­vai­heessa?
  – Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
  – Projek­tior­ga­ni­saation määrit­tä­minen
  – Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen

  14:15 Tauko

  14:30 Projek­ti­suun­ni­telman ydin­kohdat
  – Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?
  – Projek­ti­vies­tinnän ja seurannan suun­nittelu
  – Riskien enna­koi­minen
  – Harjoitus: Oman projek­ti­suun­ni­telman työs­tä­minen

  15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy


  Päivä 2.

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
  – Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen yhteisiin tavoit­teisiin
  – Tiimin jäsenten vastuut ja velvol­li­suudet
  – Tiimin yhteistyön kehit­tä­minen
  – Muutos­vas­ta­rinta ja muuto­se­nergia

  10:15 Tauko

  10:30 Yhteistyö ja projektien seuran­ta­käy­tännöt
  – Suun­ni­telman seuranta ja päivit­tä­minen
  – Doku­men­tointi
  – Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
  – Vies­tinnän suun­nittelu ja yhden­mu­kaisuus

  12:00 Lounas

  13:00 Tehokkaat projek­ti­pa­la­verit
  – Miten projek­ti­pa­la­verit kannattaa järjestää
  – Mitä etäpa­la­ve­reissa kannattaa huomioida
  – Osal­lis­tavan pala­verin suun­nit­te­lu­runko

  14:15 Tauko

  14:30 Projek­tin­hal­linnan jatkuva kehit­tä­minen
  – Projek­ti­työs­ken­telyn suosi­tuimmat työkalut ja tekniikat
  – Millä tule­vai­suu­dessa menes­tytään? – Oppiva ote projek­ti­työssä
  – Askeleet tästä eteenpäin

  15:30 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ti-ke 22.-23.8.2023

  Hinta:
  1 390 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuksen aikana

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja