Impact järjestää nyt koulutuksen:

Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Tutus­tumme erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Hyödyt osallistujalle
– Opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
– Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
– Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
– Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
– Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
– Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
– Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kenelle?
Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.


Kouluttaja:
Annina Eklund

Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.OHJELMA

Päivä 1.

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mikä on projekti?
– Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
– Projekti stra­tegian osana – Miten projekti syntyy?
– Projek­ti­pääl­likön ja -tiimin roolit, tehtävät ja vastuut

10:15 Tauko

10:30 Projektin suun­nittelu
– Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
– Miten projekti asetetaan niin, että se tukee toteu­tusta?
– Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen
– Miten tiimi pereh­dy­tetään projektiin?
– Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?

12:00 Lounas

13:00 Miten projektia johdetaan käytän­nössä?
– Toteu­tuksen seuranta ja muutoksiin reagoi­minen
– Miten ihmiset sitou­tetaan projektiin?
– Miten toteu­tetaan tehokas projek­ti­pa­laveri?
– Projek­ti­vies­tintä ja vuoro­vai­kutus

Harjoitus: Projek­ti­tiimin osal­lis­ta­minen

14:15 Kahvi

14:30 Miten kehittyä projek­tin­hal­lin­nassa?
– Oppiva ote projek­ti­työssä
– Projektin arviointi ja päät­tä­minen
– Projek­tista oppi­minen
– Lessons learned

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Ihmisten johta­minen projek­ti­työssä
– Mikä on projek­ti­pääl­likön rooli projek­ti­tii­missä?
– Projek­ti­pääl­likön johta­mis­taidot
– Mistä projek­ti­pääl­likön ohjaus­voima kumpuaa?
– Johta­minen ilman esimies­a­semaa

10:15 Tauko

10:30 Projek­ti­pääl­likkö muutoksen edis­täjänä
– Mihin projek­ti­pääl­likköä tarvitaan muutok­sessa?
– “Ennen oli paremmin!” – Muutoksen haasteet
– Muuto­se­nergian ja muutos­vas­ta­rinnan huomioi­minen

12:00 Lounas

13:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
– Projek­ti­tiimin jäsenen vastuut ja velvol­li­suudet
– Projek­ti­työ­taidot kunnossa?
– Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys

14:15 Tauko

14:30 Tehokkaan projek­ti­työs­ken­telyn varmis­ta­minen
– Mitä työkaluja ja teknii­koita tarvitsen projektin eri vaiheissa?
– Ketterä toiminta käytän­nössä
– Tiimin ajan­käytön suun­nittelu ja kehit­tä­minen

Harjoitus: Omien kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Lilla Roberts, Pieni Roobertin katu 1, 00130 Helsinki

Ajankohta:
16.-17.05.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.