Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Putoamissuojainten tarkastajakoulutus (1 pv)

Lainsäädännön mukaan työnantajan on varmistuttava putoamissuojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Tämän vuoksi pätevän henkilön on tehtävä niille määrävälein tarkastuksia. Jotta työntekijä olisi pätevä tarkastamaan putoamissuojaimia, hänen tulee olla perehtynyt suojainten rakenteeseen ja käyttöön.

Tavoite
Koulutuksessa käsitellään yleisimpiä putoamissuojaimia koskevia säädöksiä ja määräyksiä, putoamissuojainten käyttöä ja työskentelyä korkealla, yleisimpien putoamissuojainten rakenteita ja toimintaperiaatteita sekä niiden tarkastusvaatimuksia ja -käytäntöjä. Koulutuksessa myös harjoitellaan putoamissuojainten tarkastamista käytännössä ja siihen sisältyy näyttökoe.

Koulutuksen jälkeen osallistujalle myönnetään viisi (5) vuotta voimassa oleva pätevyyskortti.

Huom! Kurssille mahtuu 25 ensimmäistä ilmoittautunutta, joten varaa paikkasi pian!

Kenelle koulutus sopii?
Koulutus soveltuu työpaikoilla putoamissuojaimia tarkastaville henkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kouluttajat

Juha Seppänen, tekninen asiantuntija, Inspecta Tarkastus
Janne Hirvonen, tarkastusinsinööri, Inspecta Tarkastus


OHJELMA

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Putoamissuojaimia koskevat vaatimukset henkilönsuojaindirektiivissä ja henkilönsuojainten käyttöä koskevissa asetuksissa
• Valmistajien velvollisuudet (henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY)
• Työnantajien velvollisuudet (VNp 1407/1993 ja VNa 403/2008)

10.15 Putoamissuojainten käyttö ja työskentely korkealla
• Korkealla työskentely
• Putoamissuojainjärjestelmät
• Putoamissuojainten valinta

11.15 Kiinnityspisteet ja -järjestelmät
• Kiinteät järjestelmät
• Ankkurointipisteet

12.00 Lounas

12.45 Putoamissuojainten tarkastus ja hylkäysperusteet
• Erilaiset valjastyypit
• Nykäyksen vaimentimet
• Tarraimet
• Köydet

14.00 Kahvi

14.15 Putoamissuojainten tarkastusharjoitus ja näyttökoe
• Kokovaljaat
• Vyöt
• Nykäyksen vaimentimet
• Liukutarraimet
• Kelautuvat tarraimet
• Liitosköydet
• Koukut

16.00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Aika:
1.2.2018 Klo 9.00 – 16.00.

Hinta:
645 eur
(+ alv 24 %).

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Hyvä tietää tapahtumasta

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ:
1. Saako koulutuksen suorittamisesta valtuutuksen tarkastaa kaikkien valmistajien putoamissuojaimia? Pätevöittääkö koulutus tarkastamaan kaikki Suomessa myytävät suojaimet?

Putoamissuojainten (kuten myös muiden henkilönsuojainten) tarkastamisesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä (VNa 403/2008). Asetuksessa ei puhuta mitään pakollisesta valmistajan valtuutuksesta, joten mitään valtuutusta putoamissuojainten tarkastamiseen ei välttämättä tarvita. Suomessa lainsäädäntö sanoo, että henkilönsuojaimen tarkastuksen saa tehdä ko. välineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tämän pätevyyden määrittelee loppujen lopuksi työnantaja, koska mitään muodollista vaatimusta (sertifiointia tai vastaava) ei lainsäädäntö Suomessa tähän liittyen tunne.

Putoamissuojainten tarkastamisesta puhutaan myös yhdenmukaistetussa standardissa SFS-EN 365, joka konkretisoi henkilönsuojainten suunnittelua ja valmistusta koskevan direktiivin 89/686/ETY vaatimuksia. Valtuutusasiat tulevatkin puheeksi usein juuri tämän standardin tekstin vuoksi. Standardi sisältää mm. putoamissuojainten määräaikaistarkastuksia koskevat ohjeet (eli ohjeet putoamissuojainten valmistajille siitä, mitä valmistajan antamien määräaikaistarkastusohjeiden tulee pitää sisällään), mutta standardi ei itse asiassa määrittele, että valmistajan tulisi määrätä vain erillisen valtuutuksen saaneet henkilöt tarkastamaan kaikki putoamissuojaimet.

Standardi SFS-EN 365 sanoo, että tarkastajan pitää tuntea ajankohtaiset määräaikaistarkastukseen liittyvät vaatimukset, suositukset ja valmistajan antamat ohjeet, jotka koskevat tarkastettavaa kohdetta. Siksi koulutuksessamme painotetaankin, että valmistajan ohjeet on oltava käytettävissä tarkastukseen valmistauduttaessa ja sitä tehtäessä.

Standardi sanoo lisäksi, että pätevä henkilö saattaa tarvita valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan antamaa koulutusta kyseisestä henkilönsuojaimesta tai muusta laitteesta esimerkiksi sen monitahoisuuden tai uusien innovaatioiden takia tai henkilönsuojaimen purkamiseen, uudelleen kokoamiseen tai arviointiin tarvittavan turvallisuuskriittisen tiedon takia. Siksi koulutuksessamme kerrotaan, että eräät putoamissuojaintyypit (esimerkiksi tietyt tarraimet) on syytä toimittaa valmistajalle, jos valmistaja edellyttää niiden purkamista tarkastusta varten. Tavanomainen turvavaljas tuskin on standardin tarkoittama monitahoinen, innovatiivinen laite eikä siinä myöskään ole pahemmin purkamista tarkastuksessa, joten sellaisen voi määräaikaistarkastuksen tekemiseen pätevä henkilö aivan hyvin tarkastaa itse.

Tarkastusten tekemiseen velvoittavassa asetuksessa VNa 403/2008 (3§) työnantajaa velvoitetaan huolehtimaan myös siitä, että työvälineen elinkaaren eri vaiheissa (myös tarkastuksissa) otetaan huomioon valmistajan antamat ohjeet. Joidenkin yksinkertaistenkin putoamissuojainten valmistajat saattavat ohjeissaan määrätä, että esim. tavallisten kokovaljaiden tarkastuksen saa tehdä vain valmistajan valtuuttama tarkastaja. Jos kyseessä ei ole standardin SFS-EN 365 tarkoittama monitahoinen tai uusia innovaatioita sisältävä tuote ja jollei tuotetta tarvitse purkaa tarkastuksen suorittamiseksi, ei tällaiselle vaatimukselle kuitenkaan löydy perustetta standardista. Tällaisessa tapauksessa työnantaja voi ottaa huomioon valmistajan ohjeen ja todeta, että vaatimukselle ei ole järjellistä perustetta ja että tarkastuksen voi tehdä ko. tuotteen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö, kuten asetus 403/2008 (5§) määrittelee.

Lisäksi on myös muistettava standardien status: standardeilla täsmennetään direktiivien (tässä tapauksessa henkilönsuojaindirektiivin 89/686/ETY suojainten valmistajia koskevia) vaatimuksia, kun taas työnantajia velvoittavat työvälineiden (ml. henkilönsuojaimet) tarkastusvaatimukset on kirjoitettu Suomessa kansalliseen lainsäädäntöön (VNa 403/2008).

Inspectan koulutuksessa ei siis tosiaan jaeta valtuutuksia tarkastaa tietyn merkkisiä putoamissuojaimia, koska valtuutusta ei yleensä tarvita (ainut poikkeus on yllä mainitut monimutkaiset tarkastuksessa purettavat välineet, kuten tietyt tarraimet, joiden ohjeista selviää, pitääkö tuote toimittaa tarkastettavaksi valmistajalle tai valmistajan valtuuttamalle taholle). Jos osallistuja omaksuu koulutuksessa käsitellyn materiaalin ja suojaimen valmistajan ohjeet ovat käytettävissä tarkastusta tehtäessä, työnantajalla on hyvät perusteet olettaa henkilön olevan pätevä tarkastamaan ainakin kokovaljaita, vöitä, nykäyksen vaimentimia, liukutarraimia ja kelautuvia tarraimia (joiden tarkastaminen ei vaadi purkamista), liitosköysiä ja koukkuja. Osoituksena koulutuksen suorittamisesta ja pätevyydestä osallistujille annetaan tarkastajakortti, joka on voimassa 5 vuotta.

2. Saako koulutuksen jälkeen itse tarkastaa omassa käytössä olevia putoamissuojaimia?

Lainsäädännön määrittelemät tarkastusvaatimukset (VNa 403/2008, 5 §) eivät kiellä omien putoamissuojainten tarkastamista. Tarkastukset saa tehdä kuka tahansa ko. suojaimen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Jos yrityksessä ei ole palkkalistoilla yhtään tällaista henkilöä, on käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa, mutta jos omasta porukasta löytyy päteviä henkilöitä, voi tarkastukset toki tehdä itse.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.