Brik järjestää nyt koulutuksen:

Rekrytoi ammattilaisen tavoin (1 pv)

Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammat­ti­maisen rekry­toinnin osa-alueet, ja kerromme mitä jokaisen rekry­toijan kannattaa huomioida palka­tessaan uusia osaajia tiimiinsä. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyt­töönsä valmiin toimin­ta­mallin omien rekry­toin­tiensa onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujille
– Osaat tarkas­tella jokaista rekry­tointia inves­tointina ja ymmärrät onnis­tuneen rekry­toinnin toimin­nal­lisen ja talou­del­lisen merki­tyksen orga­ni­saation menes­tyksen kannalta
– Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadit­tavan osaa­misen selkeästi ja kitey­te­tysti
– Osaat laatia houkut­te­levan rekry­tointi-ilmoi­tuksen ja tunnet parhaat kanavat avoi­mesta tehtä­västä vies­ti­miseen
– Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta haki­ja­jou­kosta parhaimmat kandi­daatit
– Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekry­toin­ti­kon­sul­tille, ja mikä jää orga­ni­saation omalle vastuulle
– Osaat käydä haki­ja­haas­tat­telut ammat­ti­mai­sesti, huomioiden työlain­sää­dännön määräykset
– Osaat laatia työnan­tajan edut turvaavan työso­pi­muksen ja huolehtia riit­tä­vistä täsmen­nyk­sistä työso­pi­muksen teks­tissä
– Ymmärrät psyko­lo­gisen sopi­muksen käsitteen ja osaat käsi­tellä sen piiriin kuuluvia asioita ammat­ti­mai­sesti


Kenelle?
Koulutus on suun­niteltu kaikille rekry­toin­nista vastaa­ville ja rekry­toin­ti­pro­sessiin osal­lis­tu­ville johta­jille, esimie­hille sekä henki­löstön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville ammat­ti­lai­sille, orga­ni­saation koosta tai toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus ja esit­täy­ty­minen

Keskustelu: Koke­muksia rekry­toin­nista

09:30 Rekry­tointi inves­tointina
– Uuden henkilön vaiku­tukset orga­ni­saa­tioon
– Inves­toin­ti­las­kelman laati­minen rekry­toinnin koko­nais­hyö­dyistä ja kustan­nuk­sista
– Ihmisen palk­kaa­misen haasteet
– Mihin kannattaa ainakin varautua

10:15 Tauko

10:30 Rekry­toinnin suun­nittelu
– Mihin tehtävään ihmistä haetaan?
– Haet­tavan henkilön asema, vastuut, palk­ka­malli, edut ym.
– Mitä parhaiden osaajien saaminen vaatii?
– Uuden henkilön vaikutus nykyiseen orga­ni­saa­tioon
– Rekry­toinnin riskien hallinta
– Työlain­sää­dännön huomioi­minen rekry­toin­nissa
– Rekry­toin­ti­kon­sultin käyttö ja rooli haku­pro­ses­sissa
– Vastuu on aina esimie­hellä!

11.45 Lounas

12.45 Haku­pro­sessin toteutus
– Kenet kannattaa ottaa mukaan rekry­tointiin?
– Erin­omaisen työpaik­kail­moi­tuksen laati­minen
– Missä kana­vissa työpai­kasta vies­titään?
– Parhaiden ihmisten tavoit­ta­minen ja tunnis­ta­minen
– Tehokas rekry­toin­ti­haas­tattelu
– Testien hyödyn­tä­minen rekry­toin­nissa
– Työso­pi­muksen laati­minen työnan­tajan näkö­kul­masta

14:30 Kahvi

14:30 Työn­ha­ki­jasta avain­hen­ki­löksi
– Työteh­tävien, tavoit­teiden ja orga­ni­saa­tio­roolin kuvaa­minen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen solmi­minen
– Uuden avain­hen­kilön pereh­dytys

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 14.08.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Terve­tuloa meille! -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.