Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Sammutuslaitteistotutkinto (Tukes -vastuuhenkilötutkinto) (1 pv)

Automaattisia sammutuslaitteistoja voi asentaa ja huoltaa pelastustoimen laitteista annetun lain 10/2007 8 §:n tarkoittama asennusliike. Asennusliikkeen on nimettävä asennus- ja huoltotöitä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa varahenkilöt. Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksiin kuuluu koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokoe.

Sammutuslaitteistoja koskevalla kokeella tarkoitetaan automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelu-, asennus- ja huoltotöitä koskevien säännösten sekä laitteistoissa käytettävien tuotteiden markkinoille saattamiseen koskevien vaatimusten ja alaa koskevien yleisten ohjeiden tuntemusta osoittavaa koetta.

Sammutuslaitteistokuulustelu:
Koetilaisuuksia järjestetään ilmoittautumisen yhteydessä mainituissa koulutustiloissa. Koetilaisuudessa tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä.

Pelkkään säännösosaan osallistuvien koeaika on kaksi tuntia sekä säännösosan ja teknisen osan suorittajille kolme tuntia. Kuulusteluun tulee ilmoittautua viimeistään viikko ennen järjestettävää kuulustelua.

Kokeen rakenne:
Kuulustelun laajuus on säännöstuntemuksen osalta sama kaikille. Tämän lisäksi suunnitteluun ja asentamiseen liittyvien asioiden osalta osallistuja voi valita:
•sprinklerilaitteistot;
•kaasusammutuslaitteistot; tai
•muu yksilöitävissä oleva ala, esim. vesisumulaitteistot

Kokeen sisältö:
Kuulustelu on kirjallinen, sisältäen esseekysymyksiä (sanallinen selitys) sekä monivalintatehtäviä (rasti ruutuun). Kuulustelussa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali.

Kuulusteluun suositellaan tuotavaksi itse laadittu tiivistelmä koealueen tärkeimmistä asioista. Jos osallistuja haluaa suorittaa säädöksissä tarkemmin määrittelemättömän kuulustelun (esim. vesisumu, vaahto jne.), on tiivistelmän tuominen koetilaisuuteen välttämätön edellytys. Kun tiivistelmä jätetään kuulustelun yhteydessä arvosteltavaksi, siitä on mahdollista saada ylimääräisiä pisteitä.

Hyvin tehty tiivistelmä sisältää asiat, joita osallistuja pitää tärkeimpinä ajatellen koealueen käsittelemiä asioita, koskien sammutuslaitteiston elinkaarta alkaen laitteiston rakentamisperusteista, soveltuvuudesta, suunnittelusta, suunnittelussa sovellettavista suunnitteluasiakirjoista sekä asentamista, huoltoa, käyttöä ja kunnossapitoa. Tiivistelmä on aina kuulusteluun tulijan itsensä laatima ja allekirjoittama.

Kokeen käsittely:
Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Tieto kuulustelun tuloksesta lähetetään osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. Kuulustelusta laskutetaan Inspectan hinnaston mukaisesti (200 eur + alv 24 %). Koesuorituksen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 60 % kysymyksiin on vastattu hyväksyttävällä tavalla.

Automaattiset sammutuslaitteistot:
Luettelo aineistosta, joka kuuluu kuulusteluvaatimuksiin ”Säädöksiä koskeva osa” (kuuluu jokaisen koeosuuteen):
– pelastuslaki (379/2011)
– laki pelastustoimen laitteista (10/2007)
– sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista
SM-1999-967/Tu-33
– maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
– Suomen rakentamismääräyskokoelmasta julkaisut E1, E2 ja E4 niiltä osin, jotka koskevat sammutuslaitteistoja ja niiden määräytymis-perusteita.

Sprinklerilaitteistot:
– Sprinklerilaitteistojen suunnittelu ja asentaminen, CEA 4001, 2007
– SFS-EN-12845

Kaasusammutuslaitteistot:
– Hiilidioksidisammutuslaitteistot – Suunnittelu- ja asennussäännöt, CEA 4007
– Inerttikaasusammutuslaitteistot – Suunnittelu- ja asennussäännöt, CEA 4008

Kuulustelussa tulee lisäksi tuntea palamisen ja sammuttamisen yleiset perusteet.

Säädöksiä myy Oy EDITA Ab.
CEA:n julkaisuja saatavissa Finanssialan keskusliitosta.

Tavoite
Vaatimukset pätevyystodistuksen saamiseksi
Sammutuslaitteistokuulustelun hyväksytysti suorittanut voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella pätevyystodistusta Turvatekniikan keskukselta. Kiwa Inspecta toimittaa koetulokset automaattisesti Turvatekniikan keskukselle.

Hakemuksessa tulee olla sisäasiainministeriön asetuksen automaattisista sammutuslaitteistoista (SM-1999-967/Tu-33) määräämät seuraavat selvitykset:
•vähintään teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto;
•vähintään kahden vuoden pituinen automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaan perehdyttävä työkokemus; sekä
•hyväksytysti suoritettu sammutuslaitteistokuulustelu.

Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, Tukes myöntää ko. henkilölle pätevyystodistuksen. Pätevyystodistus on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Tarvittaessa pätevyystodistukselle tulee hakea jatkoaikaa ennen todistukseen merkittyä viimeistä voimassaolopäivää.

Kouluttaja
Petri Hannuniemi
, Kiwa Inspecta


OHJELMA

Aikataulu:
•Aamukahvia on tarjolla klo 9.00 alkaen
•Tutkinto alkaa klo 10.00
•Lopetus klo 13.00

Tutkintoon on saavuttava klo 11.00 mennessä ja sieltä saa poistua aikaisintaan klo 11.00.
Tutkintotilasta ei saa poistua tutkinnon aikana.

————————

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Aviacongress
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Ajankohta:
klo 9.00 – 13.00

Hinta:
200
euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.