Brik järjestää nyt koulutuksen:

Taitava muutosjohtaja (2 pv)

Erilaisten muutoshankkeiden suunnittelu ja johtaminen ovat keskeinen osa jokaisen johtajan, esimiehen, ja monen asiantuntijankin työtä. Yhä useampi meistä kohtaa työssään tilanteita, joissa edellytetään kehittyneitä muutosjohtamisen taitoja.

Muutoksen johtaminen on haastavaa, eikä organisaation muutoskykyä kannata vaarantaa heikkolaatuisella muutosjohtamisella. Sen lisäksi että meidän on kyettävä saavuttamaan muutoshankkeelle asetetut tulostavoitteet, muutosmatka on kyettävä toteuttamaan siten, että se haittaa mahdollisimman vähän organisaation päivittäistä toimintaa, asiakaspalvelua ja tuotantoa. Muutoshankkeen teknisten yksityiskohtien suunnittelun ohella onkin kriittisen tärkeää ymmärtää myös sitä, miten muutoshankkeet vaikuttavat henkilöstön toimintaan ja yrityksen palvelukykyyn. Ihmiset ovat lopen kyllästyneitä huonosti johdettuihin muutoshankkeisiin, jotka sotkevat päivittäistä työntekoa, mutta eivät kuitenkaan johda haluttuihin tuloksiin. Tämä on vaarallista, sillä kyky reagoida nopeasti toimintaympäristön epäjatkuvuuksiin ja niistä aukeaviin mahdollisuuksiin on tämän ajan keskeinen menestystekijä millä tahansa toimialalla.

Tervetuloa kehittämään omia muutoksen johtamisen taitojasi ja luomaan lisää kilpailukykyä sekä itsellesi että organisaatiollesi. Valmennuksemme vahvistaa johtamisvoimaasi niin yksittäisten muutoshankkeiden johtamisessa kuin jatkuvaan kehittymiseen kykenevän ketterän organisaation rakentamisessakin. Hyvällä johtamisella organisaatiosi voi kehittää muutoskyvystään merkittävän kilpailuedun omalla toimialallaan.

Hyödyt osallistujalle
– Opit ymmärtämään muutosilmiöitä syvällisemmin ja tiedostat organisaation muutoskyvyn merkityksen jatkuvien epäjatkuvien muutosten maailmassa.
– Osaat hahmottaa muutoshankkeiden yleiset onnistumisen edellytykset laaja-alaisesti ja vahvistat täten omaa johtamisvoimaasi muutoksen johtajana
– Opit suunnittelemaan muutoshankkeesi sekä teknisinä muutosprojekteina että henkilöstön psykologisena muutosmatkana
– Tiedostat erilaisiin muutosmalleihin liittyvät rajoitteet ja opit luomaan omaan muutostilanteeseesi parhaiten soveltuvan tavan johtaa muutosta
– Ymmärrät muutosenergian vaikutuksen muutoshankkeissa ja löydät keinoja oman organisaatiosi muutosenergian vahvistamiseen
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehityskohteesi muutosjohtajana ja opit johtamaan vaativia muutoshankkeita entistä taitavammin


Kenelle?
Valmennuksemme on suunniteltu kaikille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutoshankkeiden johtaminen.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

LÄHIKOULUTUSPÄIVÄ 1. – MUUTOSHANKKEEN SUUNNITTELU

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Muutosjohtajan tärkeä rooli muutoshankkeissa
– Muutosjohtajan tehtävät, vastuut ja rooli muutoshankkeissa
– Onnistuneen muutosmatkan eri osa-alueiden huomioiminen johtamistyössä
– Muutostiimin kokoaminen ja organisaation eri toimintojen roolit muutoshankkeessa
– Muutosjohtajan johtamisvoima ja sen vahvistaminen
– Muutosenergian ylläpitäminen ja vahvistaminen

10:15 Tauko

10:30 Lähtötilanteen kartoitus
– Millaisista lähtökohdista muutosmatkalle lähdetään?
– Muutosvision kuvaaminen
– Mitä pitää huomioida organisaation historiasta ja edellisten muutoshankkeiden kokemuksista?
– Miten vallitseva kulttuuri ja arjen käytänteet huomioidaan matkan suunnittelussa?
– Keitä muutos koskee? Millaisia vaikutuksia muutoshanke tuottaa?

12:00 Lounas

13:00 Muutosmatkan suunnittelu
– Muutoksen tilaajan määrittely ja muutosprojektin asettaminen
– Muutostavoitteiden täsmentäminen, kiteytys ja perustelu
– Muutoshankkeen rajaukset
– Muutoshankkeen aikataulu
– Resurssisuunnittelu
– Muutosviestinnän suunnittelu

14:15 Kahvi

14:30 Muutoshanke taloudellisena investointina
– Muutoshankkeen taloudellinen arviointi (tuotot ja kustannukset)
– Muutoshankkeen riskien hallinta

16:00 Koulutuspäivä päättyy

LÄHIKOULUTUSPÄIVÄ 2. – MUUTOSHANKKEEN TOTEUTUS

08:30 Aamiainen

09:00 Muutoshankkeen toteutus
– Miten muutoshankkeen etenemistä johdetaan?
– Onnistuneen toteutuksen kulmakivet
– Implementointisuunnitelman laatiminen
– Ketterä toimintatavan hyödyntäminen erilaisissa hankkeissa
– Mitä työkaluja ja tekniikoita tarvitaan muutosmatkan eri vaiheissa?

10:30 Tauko

10:45 Riittävän muutosenergian varmistaminen
– Koeteltuja keinoja muutosenergian vahvistamiseen
– Muutosvastarinnan tunnistaminen ja hyväksyminen
– Miten muutosvastarintaa kannattaa käsitellä ja lieventää?
– Rakentava konfliktien käsittely

12:00 Lounas

13:00 Taitavan muutosviestinnän merkitys toteutusvaiheessa
– Johtaminen on viestintää. Telepatia ei toimi muutosjohtamisessakaan
– Luottamuksen ja avoimen vuorovaikutuksen suhde
– Vaikuttavan muutosviestinnän kulmakivet
– Ketä muutos koskee ja millaista infoa eri osapuolet tarvitsevat?
– Viestintäsuunnitelman laatiminen

14:15 Kahvi

14:30 Muutoshankkeen onnistumisen arviointi ja saavutettujen tulosten ankkuroiminen
– Toteutusvaiheen riskit ja niiden hallinta
– Muutosmatkan etenemisen seuranta
– Ajattelun muuttuminen ja kulttuurin muuttumisen havaitseminen
– Muutoshankkeen loppulaskenta (muutoskustannukset ja muutoksen tuottamat tuotot)
– Saavutetun muutoksen ankkuroiminen uusiksi käytänteiksi ja pysyviksi toimintatavoiksi
– Muutoshankkeesta oppiminen ja organisaation muutoskyvyn vahvistaminen

15:30 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
01.-02.11.2021

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, kevyen aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.