Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas Call Center -työskentely (1 pv)

Palvele asiakkaita puhelimen välityksellä
Puhe­li­messa tehtävä myynti- ja asia­kas­pal­ve­lutyö pitävät pintansa lisään­tyvän moni­ka­na­vaisen myyn­tityön ohella. Soit­totyö vaatii rutiinia ja sitkeää toistoa, mutta on parhaim­millaan teho­kasta vies­tintää ja moni­puo­lista vuoro­vai­ku­tusta asiakkaan kanssa.

Valmen­nuk­sessa käsi­tellään puhe­li­messa tehtävän myynti- ja asia­kas­pal­ve­lutyön tärkeimpiä elementtejä. Yhtäältä usein tiedos­ta­mat­tomia mustia pisteitä, kuin samalla kirk­kaasti soivia ylä-ääniä. Lupaamme, että käytän­nössä testatut puhe­lin­vies­tinnän elementit tuovat sisältöä ja tulosta työhösi.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­kohtasi puhe­lin­työs­ken­te­lyssä
– Opit vies­timään tehok­kaasti ja tyylillä
– Saat lisää ymmär­rystä asiakkaan erilaisiin reak­tioihin puhelun aikana ja taklaat vasta­väitteet taidolla
– Rakennat toimivat keskus­te­lu­rungot puhelun ohjauksen tueksi
– Saatat jopa innostua puhe­lin­työs­ken­te­lystä!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille puhe­linta myyn­ti­ka­navana käyt­tä­ville, niin koke­neille asian­tun­ti­joille kuin urallaan alku­vai­heessa oleville. Toki myös tiimien esimie­hille tuomaan lisä­po­ten­ti­aalia puhe­lin­koh­taa­misiin.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Tilai­suuden avaus, tutus­tu­minen ja päivän tavoitteet

09:15 Luuri­kammon taklaa­minen

09:30 Puhe­lin­työs­ken­telyn haasteet ja mahdol­li­suudet

10:00 Asian­tun­tijan myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu­taidot

– Huip­pu­myyjän ominai­suudet
– Tuote­myyn­nistä ratkai­su­myyntiin
– Puhe­li­messa määrä tuo laatua

11:00 Puhe­lin­vies­tinnän ”K4”

– Kielen­käyttö
– Kuuntelu
– Käytös­tavat
– Keskus­te­lu­nohjaus ja yksin­ker­tais­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Ulos­soiton rakenne

– Puhelun avaus ja ensi­vai­ku­telman tärkeys
– Kartoitus ja kuuntelu myyjän tärkeimmät taidot – kysy­mys­tek­niikka
– Yhteenveto ja ensim­mäinen ”kyllä”
– Ratkaisun helppous
– Klousaus ja jatkosta sopi­minen

14:00 Tauko

14:30 Sisään tulevan puhelun hoito

– Haas­tavan asiakkaan kohtaa­minen
– Ensi­vai­ku­telman merkitys – Hymy kuuluu äänestä!
– Ongelman ratkai­susta lisä­myynnin teki­jäksi – ”silta­ky­sy­mykset”

15:00 Tehokas ja tyylikäs sähkö­pos­ti­vies­tintä

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmennus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 18.12.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.