Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Johtoryhmätyön kehittäminen (1 pv)

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.


Hyödyt osallistujille
Koulu­tuk­sessa käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Valmen­nuksen jälkeen osal­lis­tujat:
– Tiedos­tavat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
– Osaavat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
– Ymmär­tävät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
– Osaavat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
– Osaavat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen

Kenelle
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.

Kouluttaja
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme muun muassa seuraavasti:
– ”Monet painivat johtoryhmissä samojen asioiden kanssa, toimalasta riippumatta. Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta.”
– ”Sain mukaan työkaluja johtoryhmätyöskentelyn ja oman tekemisen kehittämiseksi.”
– ”Hyvä sessio, kiitos. Erityisesti pidin ilmapiiristä.”OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09.00 Tilaisuuden avaus

09.15 Oman johtoryhmän toiminnan tehokkuuden arviointitehtävä

09.30 Mitä johtoryhmätyöllä tavoitellaan?
– Johtoryhmän tehtävä ja tavoitteet
– Mitä hyvällä johtoryhmätyöllä voi saavuttaa?
– Hyvän johtoryhmän ominaisuudet
– Johtoryhmätyön yleisimmät kehittämiskohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
– Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
– Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
– Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
– Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä
– Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
– Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
– Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
– Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Tauko

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous
– Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
– Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
– Erilaiset kokous­tyypit
– Yhteisen ajan hyöty­käyttö
– Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 21.08.2018

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilun.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta: Koulutustuottaja Sampo Korppoo, sampo.korppoo(at)ratekoulutus.fi, p. 041 5106466.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


KESÄETU! Saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen lahjaksi, kun ilmoittaudut 15.8.2019 mennessä!


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.