Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä.

Saat selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Perehdymme kokeneen koulut­tajan johdolla tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteisiin sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Valmen­nuksen jälkeen:
– tiedos­tat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
– osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
– ymmär­rät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
– osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
– osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen.


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.


Kouluttaja
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme muun muassa seuraavasti:
– ”Monet painivat johtoryhmissä samojen asioiden kanssa, toimalasta riippumatta. Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta.”
– ”Sain mukaan työkaluja johtoryhmätyöskentelyn ja oman tekemisen kehittämiseksi.”
– ”Hyvä sessio, kiitos. Erityisesti pidin ilmapiiristä.”OHJELMA

08.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09.00 Tilaisuuden avaus

Oman johtoryhmän toiminnan tehokkuuden arviointitehtävä

09.30 Mitä johtoryhmätyöllä tavoitellaan?
– Johtoryhmän tehtävä ja tavoitteet
– Mitä hyvällä johtoryhmätyöllä voi saavuttaa?
– Hyvän johtoryhmän ominaisuudet
– Johtoryhmätyön yleisimmät kehittämiskohteet

10.15 Tauko

10.30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
– Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
– Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
– Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
– Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12.00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä
– Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
– Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
– Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
– Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14.15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous
– Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
– Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
– Erilaiset kokous­tyypit
– Yhteisen ajan hyöty­käyttö
– Päätök­senteon tehos­ta­minen

15.30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16.00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 12.12.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
Koulutus sisältää koulutusmateriaalin, aamiaisen, lounaan ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.