fbpx
Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

17.03.2021, Etäkoulutus , Etäkoulutus 2 maaliskuun, 2021 Sampo Korppoo

Liiketoiminnan kehittäminen , Toiminnan kehittäminen

HUOM. koulutus järjestetään vain etäyhteydellä

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen.

Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
– tiedos­tat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
– osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
– ymmär­rät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
– osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
– osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen.


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.


Kouluttaja:
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm.
Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Osaa­mi­sa­lueet: Johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Oman johtoryhmän toiminnan tehokkuuden arviointitehtävä

09:30 Mitä johtoryhmätyöllä tavoitellaan?
– Johtoryhmän tehtävä ja tavoitteet
– Mitä hyvällä johtoryhmätyöllä voi saavuttaa?
– Hyvän johtoryhmän ominaisuudet
– Johtoryhmätyön yleisimmät kehittämiskohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
– Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
– Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
– Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
– Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12:00 Lounas

13.00 Johto­ryhmä tiiminä
– Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
– Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
– Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
– Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen

Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous
– Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
– Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
– Erilaiset kokous­tyypit
– Yhteisen ajan hyöty­käyttö
– Päätök­senteon tehos­ta­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16:00 Tilaisuus päättyyCovid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään kokonaan etäyhteydellä

Ajankohta:
keskiviikko 17.03.2021

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja