Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä sekä käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja johto­ryh­mätyön tehos­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
– Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
– Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
– Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
– Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
– Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.


Kouluttaja:
Tommi Lindholm

Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.OHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?
– Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
– Mitä hyvällä johto­ryh­mä­työllä voi saavuttaa?
– Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
– Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
– Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
– Suun­nit­telun ja imple­men­toinnin näkö­kulmien raja­pinta
– Sitou­tu­minen yhteiseen stra­te­giaan
– Stra­tegian ohjaavuus johto­ryhmän jäsenten toimin­nassa

12:00 Lounas

13:00 Johto­ryhmä tiiminä
– Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
– Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
– Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
– Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
– Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Tehokas johto­ryh­mä­kokous
– Tehokkaan kokouksen peli­säännöt
– Mitä asioita johto­ryh­mässä kannattaa käsi­tellä kokouk­sessa?
– Erilaiset kokous­tyypit
– Yhteisen ajan hyöty­käyttö
– Päätök­senteon tehos­ta­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu: Johto­ryh­mätyön kehit­tä­misen seuraavat askeleet

16:00 Tilaisuus päättyyCovid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
ke 4.5.2022

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.