Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas johtoryhmätyö (1 pv)

Kuinka johtoryhmästä rakennetaan huipputiimi, jonka työllä on positiivinen vaikutus koko organisaatioon? Tämä koulutus tarjoaa koko­nais­val­taisen kuvan tehokkaan johto­ryh­mätyön osate­ki­jöistä ja käytän­teistä. Koulutus tarjoaa osal­lis­tu­jille selkeyttä johto­ryhmän ja sen jäsenten rooli­tukseen sekä järjes­tel­mäl­li­syyttä johto­ryh­mätyön kehit­tä­miseen. Päivän aikana käymme kokeneen koulut­tajan johdolla läpi tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet sekä käsit­te­lemme toimi­vaksi koettuja tapoja yhteistyön tehostamiseksi.

Hyödyt osallistujalle
– Tiedostat tehokkaan johto­ryh­mätyön peri­aatteet ja edel­ly­tykset
– Osaat asettaa johto­ryh­mä­työlle selkeät tavoitteet
– Ymmärrät, miten johto­ryhmän jäsenten roolitus ja vastuiden selkeyt­tä­minen käytän­nössä tehdään
– Osaat tehostaa johto­ryhmän kokousten sisältöä
– Osaat soveltaa tiimityön peri­aat­teita oman johto­ryhmän toiminnan kehit­tä­miseen


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu kaikille johto­ryh­mille ja niiden jäse­nille, jotka haluavat tehostaa oman johto­ryh­mänsä toimintaa sekä oppia toimimaan tehok­kaasti johto­ryhmän jäsenenä.


Kouluttaja
Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– PalkitseminenOHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:30 Mitä johto­ryh­mä­työllä tavoi­tellaan?
– Johto­ryhmän tehtävä ja tavoitteet
– Johtoryhmät tutkimuksen valossa
– Hyvän johto­ryhmän ominai­suudet
– Johto­ryh­mätyön ylei­simmät kehit­tä­mis­kohteet

10:15 Tauko

10:30 Johto­ryhmä stra­te­gisen johta­misen näkö­kul­masta
– Johto­ryhmän rooli stra­te­gi­sessa suun­nit­te­lussa
– Sitoutuminen yhteiseen strategiaan
– Strategian, liiketoimintamallin ja johtoryhmän suhde

12:00 Lounas

13:00 Johto­ryhmä tiiminä
– Johto­ryhmän jäsenten rooli ja vastuut
– Johto­ryhmän kehit­tä­minen tiiminä
– Johto­ryhmän kollek­tii­vinen älykkyys ja sen kehit­tä­minen
– Erilaisten näke­mysten hyväk­sy­minen ja hyödyn­tä­minen
– Yhteisen näke­myksen ja tahto­tilan syven­tä­minen

14:15 Kahvi

14:30 Johto­ryh­mä­kokouksen kehittäminen
– Laadukkaan kokouksen lähtökohdat
– Kokouskäytänteiden kehittäminen
– Erilaiset kokous­tyypit
– Yhteisen ajan hyöty­käyttö

15:00 Loppukeskustelu: Johtoryhmätyön kehittämisen seuraavat askeleet

15:30 Tilaisuus päättyy

——————————–

Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ke 3.5.2023, klo 8:30-15:30

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Tehokas johtoryhmätyö (1 pv) -koulutukseen 03.05.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä
Hlö(ä)