Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjän startti (2 h)

Saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja tavoit­teista


Kartuta nyt osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä!
Perehdymme tiimin­ve­täjän vastuuseen ja tehtäviin sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan järjes­tel­mäl­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen aikana käymme läpi tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita. Saat myös käytännön keinoja tiimisi yhteistyön syven­tä­mi­seksi.


Tiiminvetäjän startti -koulutuksen työtila avataan viikkoa ennen webinaaria. Työtila on osallistujan käytössä yhden kuukauden, jonka aikana tulee suorittaa kaikki kolme jaksoa.


Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
– Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
– Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
– Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
– Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet.


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttajat:

Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– Palkitseminen

—-

Valmentaja Annina Eklund
Annina Eklund, yritysvalmentaja.
Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Erityisosaamisalueet
– Osaamisen kehittäminen
– Perehdytys
– Tiimityö
– MotivaatioOHJELMA

Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videoita ja harjoituksia) (noin 1h)
– Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
– Hyvän tiimin ominai­suudet
– Tiimior­ga­ni­saation hyödyt

Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
– Tiimin­ve­täjän tehtävät käytän­nössä
– Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen
– Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
– Tiimin jäsenen vastuu tiimin toimin­nasta
– Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videoita + harjoitustehtävä oman tiimin kanssa) (noin 2h)
– Tiimin osal­lis­ta­minen ja tiimiäly
– Tiimin motivointi
– Osallistavan tilaisuuden suunnittelu ja fasilitointi

Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
ke 12.4.2023, klo 09.00-11.00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan? -kirjan posti­tettuna sinulle.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Tiiminvetäjän startti (2 h) -koulutukseen 12.04.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)