fbpx
Tiiminvetäjän startti (2 h)
järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjän startti (2 h)

590 euroa /hlö + alv 24 %

590 EUR

15.08.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 9 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Tiimityö

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Mielestäni koulutus antoi hyvän perustan tiimityön viitekehystekijöiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Se avasi mielenkiintoisia näkökulmia ja motivoi ottamaan asioista selvää edelleen. Kouluttaja oli hyvin selkeä ja hänellä oli ihana, rauhallinen tyyli esittää asioita. Koulutuksen toteutus etänä tällä konseptilla toimi yllättävän hyvin. Kiitos kurssista!"

 • "Koulutus oli oikein antoisa. Koulutuksesta sai hyviä vinkkejä ja työkaluja tiiminvetäjänä toimimiseen. Materiaali oli kiinnostavaa luettavaa ja on hyvä kun sen sai tallennettua vielä itselleen, jotta aiheisiin voi aina tarpeen tullen palata ja palautella asioita mieleen. Minusta oli myös kiva kun meitä koulutettavia osallistettiin ja saimme kuulla ja lukea muiden näkemyksiä/kokemuksia. Paljon kiitoksia!"

 • "Koulutus vastasi odotuksiani ja vähän enemmänkin. Hyödyllisintä olivat webinaarit, aiheiden materiaalit ja muiden tiiminvetäjien kertomukset. Oli myös hyötyä, kun yrityksestämme oli toinenkin tiiminvetäjä mukana koulutuksessa. Voimme vaihtaa ajatuksia aiheesta ja työstää niitä lisää tulevaisuudessa. Kiitokset inspiroivasta koulutuksesta!"

  Koulu­tuk­sessa käymme läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan järjes­tel­mäl­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään läpi tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

  Saat myös käytännön keinoja tiimisi yhteistyön syven­tä­mi­seksi. Koulutuksen työtila avataan viikkoa ennen webinaaria. Työtila on osallistujan käytössä yhden kuukauden, jonka aikana kaikki kolme jaksoa suoritetaan.


  Hyödyt osallistujalle
  – Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
  – Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
  – Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
  – Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
  – Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet.


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta.


  Kouluttajat:

  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen


  Valmentaja Annina Eklund
  Annina Eklund, yritysvalmentaja.
  Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

  Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

  Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

  Erityisosaamisalueet
  – Osaamisen kehittäminen
  – Perehdytys
  – Tiimityö
  – Motivaatio  OHJELMA

  Jakso 1: Itsenäistä työskentelyä (videoita ja harjoituksia) (noin 1h)
  – Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
  – Hyvän tiimin ominai­suudet
  – Tiimior­ga­ni­saation hyödyt

  Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä
  – Tiimin­ve­täjän tehtävät käytän­nössä
  – Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen
  – Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
  – Tiimin jäsenen vastuu tiimin toimin­nasta
  – Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

  Jakso 3: Itsenäistä työskentelyä (videoita + harjoitustehtävä oman tiimin kanssa) (noin 2h)
  – Tiimin osal­lis­ta­minen ja tiimiäly
  – Tiimin motivointi
  – Osallistavan tilaisuuden suunnittelu ja fasilitointi

  Kirja: Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan?


  Koulutuspaikka:
  Etäkoulutus

  Ajankohta:
  ti 15.8.2023, klo 09.00-11.00

  Hinta:
  590 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja – Miten saan tiimiflown virtaamaan? -kirjan posti­tettuna sinulle.

  Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja