fbpx
Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)
TÄYNNÄ - uusinta järjestetään 17.-18.12.
järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

1290 euroa /hlö + alv 24 %

1290 EUR

03.-04.12.2020, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 19 marraskuun, 2020 Sampo Korppoo

HR ja henkilöstöhallinto , Tiimityö , Työilmapiiri

Koulu­tuk­sessa käydään läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä, ja paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
– Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
– Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
– Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
– Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
– Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
– Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
– Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä.


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.


Kouluttajat:
Yrityskouluttaja Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Osaa­mi­sa­lueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA, Päivä 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
– Hyvän tiimin ominai­suudet
– Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
– Mistä tulos syntyy?
– Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
– Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
– Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
– Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
– Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
– Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen

12:00 Lounas

13:00 Vaikuttava tiimin­vetäjä
– Hyvän johta­misen kulma­kivet
– Mistä tiimi­ve­täjän johta­mis­voima kumpuaa?
– Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
– Johta­miseen käytet­tä­vissä oleva energia
– Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?
– Tiimin jäsenen vastuut
– Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy


OHJELMA, Päivä 2

08:30 Aamu­kahvi

09:00 Yhteistyön dyna­miikka
– Systee­mi­nä­kö­kulma orga­ni­saa­tioon
– Yhteistyö vs. kilpailu
– Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys
– Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
– Hiljainen tieto
– Huip­pu­tiimin ominai­suuksia
– Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa

11:45 Tiimiy­ty­misen vaiheet
– Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
– Tiimiälyn fasi­li­tointi

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen
– Itsensä johta­misen haasteet
– Quan­tified Self
– Aivot ja stressi

Harjoitus: Kiirei­ly­testi

14:15 Kahvitauko

14:30 Kiireen kirous ja ajan­käytön hallinta
– Toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen
– Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
– Tietoisuus tästä hetkestä

16:00 Tilaisuus päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien Ratekoulutuksen syksyn lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
03.-04.12.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja