Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
– Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
– Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
– Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
– Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
– Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
– Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
– Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä.


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.


Kouluttajat:
Annina Eklund

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: osaamisen kehittäminen, perehdytys, tiimityö ja motivaatio.

—-

Tommi Lindholm
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.OHJELMA, Päivä 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
– Hyvän tiimin ominai­suudet
– Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
– Mistä tulos syntyy?
– Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
– Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
– Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
– Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
– Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
– Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen

12:00 Lounas

13:00 Vaikuttava tiimin­vetäjä
– Hyvän johta­misen kulma­kivet
– Mistä tiimi­ve­täjän johta­mis­voima kumpuaa?
– Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
– Johta­miseen käytet­tä­vissä oleva energia
– Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?
– Tiimin jäsenen vastuut
– Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy


OHJELMA, Päivä 2

08:30 Aamiainen

09:00 Yhteistyön dyna­miikka
– Systee­mi­nä­kö­kulma orga­ni­saa­tioon
– Yhteistyö vs. kilpailu
– Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys
– Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
– Doku­men­tointi
– Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys
– Tiimiälyn fasi­li­tointi

Harjoitus: Luova ongel­man­rat­kaisu

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen
– Itsensä johta­misen haasteet
– Quan­tified Self
– Aivot ja stressi

Harjoitus: Kiirei­ly­testi

14:15 Kahvitauko

14:30 Ajan­käytön hallinnan tekniikat
– Toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen
– Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
– Tietoisuus tästä hetkestä

16:00 Tilaisuus päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
ke-to 23.-24.3.2022

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.