fbpx
Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

1390 euroa /hlö + alv 24 %

1390 EUR

06.-07.10.2022, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 22 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , HR ja henkilöstöhallinto , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Tiimityö

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Sisältö oli kattava. Sain hyviä käytännön työkaluja esimiestyöhön. Se oli tärkein tavoitteenikin. Ryhmä oli sopivan kokoinen ja mielenkiintoinen erilaisine taustoineen" - Arja Kuosmanen, Kontiki Tours

 • "Hyvä kokonaisuus. Valmennuksessa ymmärrykseni tiimityöstä /tiimiläisistä kehittyi ja sain vinkkejä toimintatapoihimme, vaikka yrityksessämme ei aivan perinteistä tiimityötä tehdäkään. Oli myös erittäin hyödyllistä tehdä itsetutkiskelua ajankäytöstä ja kiireestä."

 • "Hyvä koulutus. Pohdintaa mukavasti ja auttoi ajattelemaan asioita uudella tavalla.

  Tiiminvetäjien tehovalmennuksessa pääset perehtymään tiimin­ve­täjän vastuuseen ja tehtäviin sekä tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista. Opit tiimior­ga­ni­saation syste­maat­ti­sen raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.


  Hyödyt osallistujalle
  – Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
  – Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
  – Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
  – Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
  – Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
  – Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
  – Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.


  Kouluttajat:

  Valmentaja Annina Eklund
  Annina Eklund, yritysvalmentaja.
  Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

  Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

  Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

  Erityisosaamisalueet
  – Osaamisen kehittäminen
  – Perehdytys
  – Tiimityö
  – Motivaatio  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen  OHJELMA

  PÄIVÄ 1

  08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

  09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
  – Hyvän tiimin ominai­suudet
  – Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
  – Mistä tulos syntyy?
  – Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

  10:15 Tauko

  10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
  – Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
  – Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
  – Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
  – Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
  – Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen

  12:00 Lounas

  13:00 Vaikuttava tiimin­vetäjä
  – Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
  – Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
  – Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
  – Tehokkaan vies­tinnän perusteet

  Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus

  14:15 Tauko

  14:30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?
  – Tiimin jäsenen vastuut
  – Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

  Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen

  15:30 Päivä päättyy


  PÄIVÄ 2

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Tiimin tuloksen muodostuminen
  – Tuloksen muodostumiseen vaikuttaminen
  – Konfliktien kohtaaminen
  – Mielikuviin vaikuttaminen

  Harjoitus: Itsereflektointi

  10:15 Tauko

  10:30 Yhteistyön dynamiikkaa
  – Yhteistyön haastavuudesta
  – Tiimin perusteesien pohdinta ja määrittely
  – Kohti tiimiälykästä tiimityötä
  – Vuorovaikutuksen parantaminen tiimissä

  Harjoitus: Perusteesit

  12:00 Lounas

  13:00 Itsensä johta­minen
  – Itsetuntemuksen lisääminen
  – Mindset
  – Suorituskyvyn ja stressin suhde

  Harjoitus: Kiirei­ly­testi

  14:15 Tauko

  14:30 Hallinnan tunteen tukeminen
  – Toimintatapojen muuttaminen
  – Pysähtyminen itsen äärelle
  – Työtapojen kehittäminen
  – Tunne itsesi, ymmärrä muita

  15:30 Koulutus päättyy


  Covid-19 –tiedote
  Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  to-pe 06.-07.10.2022

  Hinta:
  1 390 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


  Seuraavat Tiiminvetäjien tehovalmennukset syksyllä 2022:

  1.-2.11.2022 Innopoli 3, Espoo – Lue lisää ja ilmoittaudu


  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja