fbpx
Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

1390 euroa /hlö + alv 24 %

1390 EUR

17.-18.10.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 9 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilotaidot , Tiimityö , Työhyvinvointi, -ilmapiiri

Koulu­tuk­sessa käymme läpi tiimin­ve­täjän vastuuta ja tehtäviä sekä paneu­dumme tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen. Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavat tiedot tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista.

Koulu­tuksen aikana käydään syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
– Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
– Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
– Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
– Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
– Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
– Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.


Kouluttajat:

Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

– Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat


Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– PalkitseminenOHJELMA

PÄIVÄ 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
– Hyvän tiimin ominai­suudet
– Tiimior­ga­ni­saation hyödyt
– Mistä tulos syntyy?
– Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
– Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
– Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
– Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
– Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen
– Tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­minen

12:00 Lounas

13:00 Vaikuttava tiimin­vetäjä
– Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
– Rohkeus puuttua ja vaikuttaa
– Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Tehokkaan vies­tinnän perusteet

Harjoitus: Tiimi­roolit ja vuoro­vai­kutus

14:15 Tauko

14:30 Mitä tiimin jäse­neltä voi edel­lyttää?
– Tiimin jäsenen vastuut
– Tiimi­työ­taidot ja yhteiset peli­säännöt

Harjoitus: Tiimi­toi­minnan kehit­tä­minen

15:30 Päivä päättyy


PÄIVÄ 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Tiimin tuloksen muodostuminen
– Tuloksen muodostumiseen vaikuttaminen
– Konfliktien kohtaaminen
– Mielikuviin vaikuttaminen

Harjoitus: Itsereflektointi

10:15 Tauko

10:30 Yhteistyön dynamiikkaa
– Yhteistyön haastavuudesta
– Tiimin perusteesien pohdinta ja määrittely
– Kohti tiimiälykästä tiimityötä
– Vuorovaikutuksen parantaminen tiimissä

Harjoitus: Perusteesit

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen
– Itsetuntemuksen lisääminen
– Mindset
– Suorituskyvyn ja stressin suhde

Harjoitus: Kiirei­ly­testi

14:15 Tauko

14:30 Hallinnan tunteen tukeminen
– Toimintatapojen muuttaminen
– Pysähtyminen itsen äärelle
– Työtapojen kehittäminen
– Tunne itsesi, ymmärrä muita

15:30 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ti-ke 17.-18.10.2023

Hinta:
1 390 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja