Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2 pv)

Koulu­tuk­sessa perehdytään tiimin­ve­täjän vastuuseen ja tehtäviin sekä paneu­dutaan tiimi­toi­minnan moni­puo­liseen kehit­tä­miseen.

Koulu­tuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiimin­ve­täjänä ja saat kattavan kuvan tiimi­toi­minnan hyödyistä ja sen tavoit­teista.

Käymme syste­maat­ti­sesti läpi tiimior­ga­ni­saation raken­ta­misen vaiheet sekä tiimin­ve­täjän rooliin ja vastuisiin liit­tyviä näkö­kulmia ja haas­teita.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
– Ymmärrät tiimi­toi­minnan hyödyt ja tavoitteet
– Kehität johta­mis­tai­tojasi ja vaikut­ta­vuuttasi tiimin­ve­täjänä
– Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen poten­ti­aalia
– Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehit­tymään
– Tunnistat tiimin kehi­tys­vaiheet ja niiden johta­misen erityis­piirteet
– Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dyna­miikkaa
– Ymmärrät miten voit turvata oman jaksa­misesi ja kehit­ty­misesi tiimin­ve­täjänä.

Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Kouluttajat

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.
Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/​B

Yrityskouluttaja Annina Eklund on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen. Anni­nalla on koke­musta tekno­logia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­piireistä.


OHJELMA, Päivä 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

09:00 Mitä tiimi­toi­min­nalla tavoi­tellaan?
– Tiimi­toi­minnan hyödyt
– Hyvän tiimin ominai­suudet
– Tiimi­roolit ja erilaisen osaa­misen hyödyn­tä­minen
– Tiimin raken­ta­misen haasteet ja kustan­nukset
– Tiimi­so­pi­muksen laati­minen

10:15 Tauko

10:30 Tiimin­ve­täjän rooli ja tehtävät
– Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odot­tavat tiimin­ve­tä­jältä?
– Tiimin­ve­täjän iden­ti­teetti. Tekijä vai tiimin­vetäjä?
– Tiimin­ve­täjän ja esimiehen välinen yhteistyö
– Tiimin­ve­tä­jästä tiimi­val­men­ta­jaksi
– Tiimin onnis­tu­misen edel­ly­tysten varmis­ta­minen

11:15 Oman johta­mis­voiman vahvis­ta­minen
– Hyvän johta­misen kulma­kivet
– Mistä tiimi­ve­täjän johta­mis­voima kumpuaa?
– Johta­mis­taidot ja johta­mis­tyyli
– Johta­miseen käytet­tä­vissä oleva energia
– Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin arviointi

12:00 Lounas

13:00 Tiimin­ve­täjän vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Johta­minen on vies­tintää
– Ihmisten erilaiset vies­tin­tä­tyylit
– Tehokkaan vies­tinnän perusteet
– Vaikuttava palautteen anta­minen

14:30 Kahvi

14:45 Mitä tiimin­vetäjä voi edel­lyttää tiimin jäse­neltä?
– Työnan­tajan oikeudet tiimin­ve­täjän näkö­kul­masta
– Tiimin jäsenen vastuu muita tiimin jäseniä kohtaan
– Tiimin jäsenen vastuu itseä kohtaan
– Tiimi­työ­tai­tojen kehit­tä­minen tiimissä
– Jämäkkä puut­tu­mis­pro­sessi tiimin­ve­täjän näkö­kul­masta

Case -harjoitus: Haas­tavan johta­mis­ti­lanteen ratkai­se­minen

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy


OHJELMA, Päivä 2

08:30 Aamu­kahvi

09:00 Yhteistyön dyna­miikka
– Tiimia­jat­telun taustaa
– Yhteistyö vs. kilpailu
– Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollek­tii­vinen älykkyys
– Kollek­tii­vinen älykkyys tiimi­työssä
– Hiljainen tieto
– Huip­pu­tiimin ominai­suuksia
– Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa

11:45 Tiimiy­ty­misen vaiheet
– Tiimin kehi­tys­vaiheet
– Huip­pu­tiimi vai vale­tiimi?
– Tiimi­val­men­tajan työ eri kehi­tys­vai­heissa

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johta­minen
– Itsensä johta­misen haasteet
– Quan­tified Self
– Omien vahvuuksien tunnis­ta­minen
– Aivot ja stressi
– Tunteiden hallinnan vaih­toehtoja

14:15 Kahvi

14:30 Kiireen kirous ja ajan­käytön hallinta
– Kiirei­ly­testi
– Oman työkiireen pohdis­kelua. Kissa vai pääs­täinen?
– Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
– Miten saan hyvät päätökset elämään arjessa?

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ti-ke 5.-6.2.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy kirja Taitava tiimivalmentaja.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.