Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tuotepäällikön asiakastaidot (2 pv)

Tuote­pääl­li­köille suun­na­tussa valmen­nuk­ses­samme keski­tymme asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­miseen. Kaksi­päi­väinen teho­val­mennus auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
– Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
– Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
– Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
– Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa
– Saat henki­lö­koh­taisen DiSC®-profiilin


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu on tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

1. päivä

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

9:00 Tuote­pääl­likön rooli asia­kas­työssä
– Hissipuhe – asian­tun­tijan ensia­pu­pakkaus
– Asian­tun­tijuus ja myynti
– Myynnin kehi­tys­vaiheet ja arvo­myynti
– Huip­pu­myyjän ominai­suuksia

10:15 Tauko

10:30 Asiakkaan maailma
– Asiakkaan osto­polku
– Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät
– Erilaiset asiakkaat
– Alttius suos­tut­te­lustra­te­gioille

12:00 Lounas

13:00 DiSC® -profi­lointi
– DiSC® -viite­kehys
– Omaan profiiliin tutus­tu­minen
– Omat stres­si­te­kijät
– Omat moti­vaat­torit

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Asia­kas­työni vahvuudet ja kehit­ty­mis­kohdat
– Vuoro­vai­ku­tuksen vahvuudet ja kehi­tys­kohdat DiSC® -näkö­kul­masta
– Päivän yhteenveto
– Loppu­kes­kustelu ja kohti huomista

16:00 Ensimmäinen valmen­nus­päivä päättyy

—-

2.päivä

8:30 Aamupala

9:00 Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka
– Ensi­vai­ku­telman voima
– Koko­nais­ti­lanteen kartoitus, kysy­mys­tek­niikka
– Kuun­telun taito

10:15 Tauko

10:30 Myyn­ti­tek­niikka jatkuu
– Selkeät ja hyödyl­liset ratkaisut
– Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
– Kaupan rohkea päät­tä­minen
– Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­nissä

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vainen asia­kastyö
– Puhe­lin­vies­tin­nässä huomioi­tavaa
– Mitä ja miten viestit sähkö­pos­tilla?
– Myyn­ti­kammon syyt ja selviy­ty­mis­keinot

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Laadukas tuote­pääl­likön ajan­käyttö
– Aika­syöpöt
– Lisää laatua, vähemmän kiireen tuntua

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmennuspäivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ti-ke 23.-24.11.2021

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, henki­lö­koh­taisen DiSC® -profiilin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.