Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tuotepäällikön asiakastaidot (2 pv)

Osaatko hyödyntää osaa­mistasi tehok­kaasti asia­kas­työssä?

Tuote­pääl­li­köiden asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­mi­seksi suun­ni­teltu kaksi­päi­väinen teho­val­men­nuk­semme auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
– Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
– Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
– Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
– Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu on tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

1. päivä

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Asia­kas­tai­tojen merkitys tuote­pääl­likön työssä

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Tuote­pääl­likön rooli myynti- ja palve­lu­ti­lan­teissa

– Oman asian­tun­te­muksen hyödyn­tä­minen asia­kas­työssä
– Onko tekninen osaa­minen kunnossa?
– Asia­kas­läh­töinen ajat­te­lutapa
– Arvo­myynnin ABC

12.00 Lounas

13.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 1

– Asia­kastyön suun­nittelu
– Oman asian­tun­ti­ja­lu­pauksen määrit­tä­minen
– Omien asia­kas­kon­taktien luominen ja verkos­toi­tu­misen merkitys
– Asiakkaan kohtaa­minen
– Asiak­kaiden luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Asiakkaan kuuntelu

14.15 Kahvi

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

2.päivä

9.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 2

– Asiakkaan tarpeen mukaisen palve­lu­rat­kaisun tuot­ta­minen
– Tarjouksen laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely

10.30 Tauko

10.45 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 3

– Hinnan myyminen ja kaupan päät­tä­minen
– Palvelun tuot­ta­minen
– Asia­kas­suhteen jatku­misen varmis­ta­minen
– Jälki­mark­ki­nointi

12.00 Lounas

13.00 Omien myyn­ti­tai­tojen kehit­tä­minen

– Iden­ti­teetti ja asenne
– Aktii­vinen kuuntelu
– Oman myyjä­pro­fiiin pohdintaa

14.15 Kahvi

14:30 Loppu­kes­kustelu

15:15 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
03.-04.03.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.