Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tuotepäällikön asiakastaidot (2 pv)

Osaatko hyödyntää osaa­mistasi tehok­kaasti asia­kas­työssä?

Tuote­pääl­li­köiden asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­mi­seksi suun­ni­teltu kaksi­päi­väinen teho­val­men­nuk­semme auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
– Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
– Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
– Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
– Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu on tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

1. päivä

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Asia­kas­tai­tojen merkitys tuote­pääl­likön työssä

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Tuote­pääl­likön rooli myynti- ja palve­lu­ti­lan­teissa

– Oman asian­tun­te­muksen hyödyn­tä­minen asia­kas­työssä
– Onko tekninen osaa­minen kunnossa?
– Asia­kas­läh­töinen ajat­te­lutapa
– Arvo­myynnin ABC

12.00 Lounas

13.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 1

– Asia­kastyön suun­nittelu
– Oman asian­tun­ti­ja­lu­pauksen määrit­tä­minen
– Omien asia­kas­kon­taktien luominen ja verkos­toi­tu­misen merkitys
– Asiakkaan kohtaa­minen
– Asiak­kaiden luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Asiakkaan kuuntelu

14.15 Kahvi

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

2.päivä

9.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 2

– Asiakkaan tarpeen mukaisen palve­lu­rat­kaisun tuot­ta­minen
– Tarjouksen laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely

10.30 Tauko

10.45 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 3

– Hinnan myyminen ja kaupan päät­tä­minen
– Palvelun tuot­ta­minen
– Asia­kas­suhteen jatku­misen varmis­ta­minen
– Jälki­mark­ki­nointi

12.00 Lounas

13.00 Omien myyn­ti­tai­tojen kehit­tä­minen

– Iden­ti­teetti ja asenne
– Aktii­vinen kuuntelu
– Oman myyjä­pro­fiiin pohdintaa

14.15 Kahvi

14:30 Loppu­kes­kustelu

15:15 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
31.10.-01.11.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.