Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Työlainsäädännön perustyökalut -webinaarisarja (6 pv)

Työlainsäädännön perustyökalut -webinaarisarja tarjoaa käytännönläheisellä otteella välttämättömät perustiedot työelämää säätelevistä normeista ja niiden noudattamisen hyvistä käytännöistä.
Kurssin päätteeksi voit osallistua verkkotenttiin ja saada osaamismerkin, jolla voit osoittaa hallitsevasi työlainsäädännön perusteet. Saat lisäksi toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden digikirjoihin: Työoikeus tutuksi ja Työturvallisuusoikeus.

Kuusiosaisen sarjan aikana käsitellään seuraavat teemat:
– Työpaikka työnantajan ja työntekijän näkökulmasta: velvoitteet ja erilaiset sopimusjärjestelyt (työsuhde, alihankinta, kevyt yrittäjyys, talkootyö jne.)
– Esimiesasema ja alaissuhteet juridisesti
– Työnjohtovallan sisältö ja rajat käytännössä
– Seksuaalinen ja muu sukupuoleen perustuva häirintä
– Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työturvallisuuden näkökulmasta
– Työterveyshuollon rooli työnantajan ja henkilöstön tukena
– Työsuhteen karikot: 11+ vaaranpaikkaa
– Compliance: Hyvä työnantajuus menestys- ja kilpailutekijänä

Kenelle?
Työelämän lainsäädäntöä -webinaarisarja soveltuu erinomaisesti muun muassa:
– erilaisissa esimies- tai työnjohtotehtävissä toimiville
– esimiehille ja HR-asiantuntijoille, jotka kaipaavat perustietoa työlainsäädännön periaatteista
– organisaatioiden henkilöstön edustajille ja luottamustehtäviin hakeutuville
– muille, jotka haluavat ottaa haltuun työlainsäädännön perusteet ja osoittaa hallitsevansa ne.

Kouluttaja:
Sarjan pääkouluttajana toimii Jaana Paanetoja. OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat Jaana Paanetoja on puolueeton työoikeuden moniosaaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Muun ohessa hän on osallistunut lainvalmisteluun, työneuvoston ja työtuomioistuimen toimintaan. Hänellä on myös hyvä tuntemus eri alojen toimintatavoista ja käytännöistä sekä opettajan pätevyys.

Webinaarisarjasta voi saada osaamismerkin:
Webinaarisarjan päätteeksi osallistujat voivat osallistua verkkotenttiin, joka koostuu noin 20 monivalintakysymyksestä. Tentin hyväksytysti läpäisseet saavat Työlainsäädännön perustyökalut -osaamismerkin (Open badge), jonka he voivat liittää esimerkiksi LinkedIn-profiiliinsa. Osaamismerkin yhteyteen on kirjattu suoritukset, joihin merkin saaminen perustuu (kurssien kuvaus ja laajuus, tentin läpäisyvaatimukset ja suorittamisen ajankohta).

Suoritettu merkki on hyvä tapa osoittaa työlainsäädännön periaatteiden hallinta.


OHJELMA

09.10.2019 klo 9:30-11:30

OSA 1: Työpaikan vastuiden ja velvoitteiden laaja kirjo
Webinaarissa käydään ytimekkäästi läpi keskeisissä työlaeissa työnantajalle ja työntekijälle asetetut oikeudet ja velvoitteet sekä erilaisia työn tekemistä koskevia sopimusjärjestelyjä,

Velvoitteiden laaja kirjo: mitä kaikkea työnantajan on otettava huomioon, miksi ja miten?
Mm. tasa-arvolaista, yhdenvertaisuuslaista, työturvallisuuslaista ja työterveyshuoltolaista tulevien velvoitteiden esittely

Erilaiset sopimusjärjestelyt:
– Työsuhde vai itsenäinen yrittäjä? Vapaaehtoistyö, talkootyö, alihankinta ja vuokratyö, johtajasopimukset, kevyt yrittäjyys
– Sopimusjärjestelyiden vaikutus vastuisiin ja velvoitteisiin

Henkilöstön edustajat
– Millä perusteella työpaikalla on oltava erilaisia henkilöstön edustajia, kuten luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu
– Mitä jokaisen tulee työntekijänä tietää eri velvoitteiden hoitamisesta?

Kouluttaja:
Jaana Paanetoja
, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat

————-

13.11.2019 klo 9:30-11:30

OSA 2: Esimiesasema, työnjohtovalta ja alaissuhteet
Webinaarissa käydään tiiviisti ja käytännönläheisesti läpi, mitä esimies- ja alaissuhteet käytännössä juridisesti tarkoittavat: Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ne asettavat esimiestehtävissä ja erilaisissa työnjohtotehtävissä toimiville sekä alaisille? Miten työnantajan ja yksittäisen esimiehen vastuu ja valta rajautuvat? Miten vastuu määräytyy erilaisissa työn tekemistä koskevissa sopimusjärjestelyissä (esim. alihankinta)?

Esimiesasema ja alaissuhteet
– Mitä työnantajan edustajana; esimiehenä, työnjohtajana jne. toimiminen tarkoittaa?
– Kuka on kenenkin esimies, ja miten esimiesasema oikeudellisesti oikeuttaa tai velvoittaa (mm. työyhteisön hyvinvoinnin tarkkailu, häirinnän ennaltaehkäisy, työn jälki ja joutuisuus)?
– Miten tasapuolisen kohtelun velvoite ja syrjinnän kielto on otettava käytännön työssä huomioon?
– Mitkä ovat yksittäisen työntekijän vaikutuskeinot? Mitä jokaisen työntekijän tulee tietää työnantajan velvoitteista?
– Miten ja miksi eri esimiesten olisi tunnettava erilaisten työnantajan vastuulla olevien velvoitteiden (ml. dokumenttien) sisältö?

Työnjohtovallan sisältö ja rajat käytännössä
– Mitä työnjohtovaltaan kuuluu?
– Mitä työnantajan edustajan on käytännössä tiedettävä arvioidessaan valtansa rajoja (työsopimusten kirjaukset ja suullisesti sovitut asiat jne.)?
– Mitä työntekijän on noudatettava ja mihin hänen velvoitteensa perustuvat?
– Työnjohtovallan ylittämisen seuraukset?

Kouluttaja:
Jaana Paanetoja
, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat

————-

10.12.2019 klo 9:30-12:00

OSA 3: Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu ovat ikäviä ja monisyisiä työelämän ilmiöitä. Tässä webinaarissa tarkastellaan erityyppistä sopimatonta käytöstä, työnantajan velvollisuuksia häirinnän ehkäisemiseksi ja ohjeistusta häirintätilanteiden varalle. Pääpaino on ehkäisemisen järjestämisessä, työnantajan velvoitteiden tarkastelussa sekä toimintavelvoitteiden selvittämisessä.

Seksuaalinen ja muu sukupuoleen perustuva häirintä:
– Miten tunnistaa seksuaalinen ja muun sukupuoleen perustuva häirintä?
– Parhaat tavat ennaltaehkäistä häirintää
– Häirintäohjeistuksen sisältö ja laadinta sekä noudattaminen
– Lain rikkomisen seuraukset
– Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työturvallisuuden näkökulmasta:

Ennaltaehkäisevät toimet ja tarkkailu
Riskien ja vaarojen arviointi, työsuojelun toimintaohjelma
Työnantajan toimintavelvollisuus ja vastuu
Milloin työnantajan edustajille voi syntyä henkilökohtainen vastuu, ja mitä se tarkoittaa?

Kouluttajat:
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat
Eerik Tarnaala, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto – työsuojelun vastuualue
Anja Nummijärvi, erityisasiantuntija, Tasa-arvovaltuutetun toimisto

————-

15.01.2020 klo 9:30-12:00

OSA 4: Työterveyshuollon rooli työnantajan ja henkilöstön tukena
Sairauspoissaolot ovat organisaatioissa suuri kuluerä. Huono työilmapiiri vaikuttaa negatiivisesti työn tekemiseen. Työhyvinvointiin satsaaminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy onkin kriittisen tärkeää. Miten työterveyshuollon ja organisaation välinen yhteistyö toimii ja miten se toimisi parhaiten?

– Lain mukaiset velvoitteet: työpaikkaselvitys, työterveyshuollon toimintasuunnitelma
– Millainen toimialatuntemus työterveyspalvelujen tuottajalla olisi oltava? Onko työnantajan asia varmistua siitä?
– Miten ostaa työterveyshuoltoa? Mihin työnantajan on hyvä kiinnittää huomiota sopimusta solmittaessa?
– Vastuunjako työterveyshuollon ja työnantajan välillä
– Ongelmien kohtaaminen työpaikkojen käytännössä

Kouluttajat:
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat
Minna Pihlajamäki, työterveyshuollon erikoislääkäri, väitöskirjatutkija, Tampereen Yliopisto (TSR)

————-

12.02.2020 klo 9:30-12:00

OSA 5: Työsuhteen karikot: 11+ vaaranpaikkaa
Työsuhteen elinkaarella on tiettyjä vaaranpaikkoja, joissa saatetaan helposti tehdä virheitä. Tässä webinaarissa pyritään löytämään lain ja sen hengen mukaiset toimintatavat, joilla voidaan estää erimielisyyksien syntymistä.

Koulutuksen aihepiiri on laaja. Voit kuitenkin lisätä käsiteltävää aineistoa myös lähettämällä omia kysymyksiäsi etukäteen.
– Työpaikkailmoittelu; mitä otettava huomioon, jotta ilmoitus ei ole syrjivä?
– Koeajasta sopimisen tapa ja ilmoitus koeajan pidentämisestä
– Määräaikaisen työsopimuksen solmimisperuste
– Varoituksen muotoilu, peruste ja antotapa
– Muun työn tarjoaminen; mitä työtä, milloin, millä tavalla ja kenelle
– Kuulemiselle varattava aika
– Reagointiaika rikkeisiin
– Sairausajan palkka; mistä maksetaan?
– Työkyvyn alenemat: milloin työnantaja voi voittaa sairausperusteisen irtisanomisen?
– YT-menettely; vältä näitä
– Takaisinotto

Kouluttaja:
Jaana Paanetoja
, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat

————-

18.03.2020 klo 9:30-11:00

OSA 6: Compliance: hyvä työnantajuus kilpailutekijänä
Vastuulliset yritykset menestyvät. Ne saavat parhaat työntekijät, ja myös asiakkaat ja sijoittajat seuraavat yritysten toiminnan vastuullisuutta entistä valppaammin. Tässä webinaarissa käydään läpi seuraavia teemoja:
– Hyvä työnantajuus ja toimiva työyhteisö menestys- ja kilpailutekijöinä
– Yritysvastuun ulottuvuudet
– Vastuullisuuden hyödyt yritykselle ja työntekijälle

Kouluttajat:
Jaana Paanetoja, OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, johtamisen eat
Merja Pentikäinen, OTT, DES, yritysvastuuasiantuntija, Opinio Juris

————————

Koulutuspaikka:
Toteutetaan vain verkossa

Ajankohta:
09.10.2019 – 18.03.2020

Hinta:
1190 euroa
/hlö + alv 24 %. Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 590 euroa + alv 24 % / hlö
(Jos osallistujia on enemmän kuin 5, tiedustele tarjousta.)

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.