fbpx
Työlainsäädäntöä esimiehelle (1 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Työlainsäädäntöä esimiehelle (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

26.11.2020, Hotel Haven, Helsinki Unioninkatu 17, Helsinki 9 marraskuun, 2020 Sampo Korppoo

Lakitieto

Koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulut­tajana toimii Bird&Bird Oy:n erittäin osaava työoi­keus­la­kimies.

Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut. Tämä auttaa yhdis­tämään koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Hyödyt osallistujalle
– Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
– Saat kattavan kuvan esimiehen oikeuk­sista ja vastuista
– Tunnistat esimies­työssä tilanteet, joissa kannattaa varmistaa oma selusta ennen toimeen tart­tu­mista
– Osaat huomioida esimies­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset
– Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin.

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esimie­hille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Maisa Nikkola
, työoikeuslakimies, partner Bird & Bird Oy
Maisa on yksi Suomen arvos­te­tuim­mista työoi­keuden asian­tun­ti­joista. Hänellä on yli viiden­toista vuoden kokemus työsuh­teisiin liit­ty­västä oikeu­del­li­sesta neuvon­nasta. Maisa avustaa sekä kansal­lisia että kansain­vä­lisiä asia­kas­yri­tyk­siämme laaja-alai­sesti kaikissa työoi­keu­del­li­sissa asioissa muun muassa työso­pi­muksiin, sopi­mus­neu­vot­te­luihin ja sopi­musten irti­sa­no­misiin liittyen, sekä ammat­tiyh­dis­ty­s­asioissa, yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyissä ja syrjin­tä­ti­lan­teissa. Maisalla on myös kattava kokemus ulkois­tus­pro­sessien hoita­miseen, yksi­tyi­syyden suojaan ja tieto­turvaan sekä haas­taviin oikeu­den­käyn­teihin liittyen.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?
– Työlain­sää­dännön erityis­piir­teitä
– Normien etusi­ja­jär­jestys: sovel­le­taanko lakia, työeh­to­so­pi­musta vai työso­pi­musta?
– Mitä työeh­to­so­pi­musta työnan­tajan tulee soveltaa?
– Heikomman osapuolen suoja työoi­keu­dessa

9:15 Esimiehen vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet
– Esimiehen oikeudet ja velvol­li­suudet
– Esimiehen henki­lö­koh­tainen vastuu teke­mistään virheistä ja laimin­lyön­neistä
– Erityis­ky­sy­myksinä työsuo­je­lu­vastuu sekä tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus työpai­kalla
– Työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10:15 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen
– Määrä­ai­kainen vai tois­tai­seksi voimassa oleva työso­pimus?
– Koeaika ja sen merkitys
– Toimivan työso­pi­muksen keskeisiä ehtoja
– Työso­pi­muksen ehtojen muut­tu­minen ja muut­ta­minen

11:15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset
– Mikä on työaikaa ja miten sään­nöl­lisen työaika järjes­tetään?
– Ylityön teet­tä­minen, enim­mäis­määrät ja korvaukset
– Loman ansait­se­minen ja loma­palkka
– Miten vuosiloma tulisi antaa?

12:00 Lounas

13:00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13:30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä
– Millä eri tavoin työsuhde voidaan päättää?
– Työsuhteen irti­sa­no­misen ja purka­misen ero
– Irti­sa­no­mi­sajan määräy­ty­minen
– Käytännön toimin­taoh­jeita päät­tä­mis­ti­lan­teeseen

14:00 Kahvi­tauko

14:15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla
– Irti­sa­no­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla (TSL 7:2)
– Keskus­te­lujen ja varoi­tuksen merkitys
– Esimerk­ki­ta­pauksia ja tyypil­li­simpiä virheitä

15:30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä
– Irti­sa­no­minen kollek­tii­vi­pe­rus­teella (TSL 7:3)
– Uudel­leen­si­joitus – ja koulu­tus­vel­vol­lisuus sekä takai­sin­ot­to­vel­vol­lisuus
– Yhteis­toi­min­ta­me­nettely osana prosessia
– Korvaukset työsuhteen perus­teet­to­masta päät­tä­mi­sestä

15:45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esimiehen näkö­kul­masta
– Yhteis­toi­min­talain tarkoitus
– Yhteis­toi­min­ta­me­net­telyn piiriin kuuluvat asiat
– Mitä jokaisen esimiehen tulisi tietää yhteis­toi­min­ta­laista?
– Miten yhteis­toi­minta työpai­kalla voi auttaa esimiestä työssään?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 26.11.2020

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Haas­tavien esimies­ti­lan­teiden ratkai­se­minen -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja