Impact järjestää nyt koulutuksen:

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus (1 pv)

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneu­dumme niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujalle:
– Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
– Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
– Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
– Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
– Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttajat:
Jari Salminen
on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Työn­te­kijän vastuu ja esimiehen johta­mi­soikeus
– Työn­te­kijän vastuu työnan­tajaa kohtaan
– Mihin esimies voi puuttua?
– Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän vastuun muut ulot­tu­vuudet
– Vastuu työka­ve­reita kohtaan
– Vastuu itseä kohtaan

12.00 Lounas

13:00 Työelä­mä­taidot
– Yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Muutos­taidot
– Kehit­ty­mis­taidot
– Kiireen hallinta ja ajan­käytön suun­nit­te­lu­taidot
– Oman työkyvyn varmis­ta­minen
– Muut työelä­mä­taidot

14:30 Tauko

14:45 Työpaikan peli­säännöt ja toimin­ta­mallit
– Peli­sään­töjen laati­minen
– Yhteisten peli­sään­töjen noudat­ta­minen
– Jämäkkä toiminta ja johta­minen
– Rohkeus puuttua

15.45 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 27.03.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.