fbpx
Työoikeudelliset keinot ristiriitojen ratkaisemiseen (1 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Työoikeudelliset keinot ristiriitojen ratkaisemiseen (1 pv)

890 euroa /hlö + alv 24 %

890 EUR

05.04.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 23 maaliskuun, 2023 Sampo Korppoo

Itsensä kehittäminen , Johtaminen ja esihenkilotaidot

Työpaikalla tulee väistämättä eteen tilanteita, jotka aiheuttavat ristiriitoja ihmisten välille. Esihenkilön on hyvä tunnistaa erilaiset ristiriidat ja osata reagoida niihin riittävän ajoissa. Valmennuksessa käydään läpi niin johtamisen kuin työoikeudenkin näkökulmasta erilaisia tapoja hoitaa työpaikan ristiriitoja sovittelun kautta. Valmennuksessa käydään läpi myös tehokkaita vuorovaikutustekniikoita, joilla ristiriitatilanteiden ratkaisua voi edistää rakentavalla tavalla.


Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät erilaiset ristiriitatilanteet ja osaat puuttua niihin oikealla tavalla ja riittävän ajoissa.
– Tunnistat vastuusi ja oikeutesi esihenkilönä
– Saat esimerkkejä todellisista tilanteista ja niihin löydetyistä ratkaisuista
– Opit vuorovaikutustekniikoita, jotka helpottavat tilanteen ratkaisua


Kenelle?
Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat työkaluja työpaikan ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.


Kouluttajat
Valmentaja Juha Saarinen
Juha Saarinen, Juristi, yritysvalmentaja

Juha Saarinen on kokenut työoikeusjuristi. Juha tarjoaa käytännönläheistä koulutusta kaikissa työ- ja palvelussuhteiden elinkaareen liittyvissä asioissa. Juhan työhistoria on erityisesti vähittäiskauppa- ja rahoitusalalta ja hänellä on laajasti kokemusta haastavista työ- ja liike-elämän neuvotteluista. Kouluttajakokemusta Juhalla on 15 vuoden ajalta.

Erityisosaamisalueet:
– Henkilöstöhallintoon ja palvelussuhteisiin liittyvät asiat
– Johtoryhmätyöskentely
– Asiantuntijoiden johtaminen
– Yhteistoimintamenettelyt
– Riitojen ratkaisu

Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– PalkitseminenOHJELMA

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Johtamisoikeus ja velvollisuudet
– Esihenkilön johtamisoikeuden rajat ja vastuut
– Ristiriitatilanteet työlainsäädännön näkökulmasta
– Puuttumatta jättämisen seuraukset

10:15 Tauko

10:30 Ristiriitatilanteet käytännössä
– Esimerkkejä ristiriitatilanteista ja niiden ratkaisusta
– Case-harjoitus

12:00 Lounas

13:00 Ristiriitatilanteen sovitteluun valmistautuminen
– Oman roolin, tavoitteiden ja tahtotilan selkeyttäminen
– Oman stressinsietokyvyn vahvistamisen tekniikat
– Harjoitteet ristiriitatilanteiden tukemiseksi

Harjoitus: Itsereflektointi

14:15 Tauko

14:30 Vuorovaikutustekniikat ristiriitatilanteen eri vaiheisiin
– Aloittaminen
– Stressin vaikutukset ja sen kohtaaminen toisessa
– Valmentavan otteen hyödyntäminen ja keskustelun edistämisen tekniikat


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ke 5.4.2023, klo 09.00-15.30

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulutusmateriaalit, aamupalan, lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja