Brik järjestää nyt koulutuksen:

Työyhteisötaidot -Mitä työelämässä menestyminen edellyttää työntekijältä? (1/2 pv)

Työssä menestyminen edellyttää paitsi vahvaa ammatillista substanssiosaamista, myös niin kutsuttuja työyhteisötaitoja, kuten kykyä toimia tehokkaasti ryhmässä, vuorovaikutustaitoja sekä taitoa huolehtia oman osaamisensa ylläpitämisestä. Osaavat työntekijät ovat paitsi tuottavia, myös innostuneempia, sitoutuneempia ja tuottavat parempaa asiakaspalvelua. Työyhteisötaidot vaikuttavat vahvasti siihen, millainen ilmapiiri työyhteisössä vallitsee. Hyvä ja kannustava ilmapiiri on yhteydessä työhyvinvointiin ja työhyvinvointi vaikuttaa suoraan organisaation palvelukykyyn ja tuottavuuteen. Kolmen tunnin etäkoulutuksemme avaa erilaisten työyhteisötaitojen merkityksen työssä onnistumisen kannalta, vahvistaa sitoutumista ja auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työyhteisön jäsenenä. Valmennuksemme avulla kehitätte henkilöstöstänne tehokkaamman ja tuottavamman, ja vahvistatte henkilöstönne työtyytyväisyyttä.


Kenelle?
Valmennus on tarkoitettu kaikille työntekijöille toimialasta riippumatta. Parhaisiin työntekijöihin kannattaa panostaa, mutta haastamme myönteisesti myös niitä työntekijöitä, jotka kokevat vaikeuksia toimia ryhmässä tai suoriutua työtehtävistään.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

09:00 Työntekijä vastuullisena ja tuottavana työyhteisön jäsenenä
– Millainen on hyvä työntekijä tämän ajan työyhteisössä?
– Hyvän yhteistyön merkitys asiakaspalvelun ja toiminnan tehokkuuden kannalta
– Työyhteisötaitojen vaikutus omaan työiloon ja jaksamiseen

09:30 Työyhteisötaidot
– Millaisia työyhteisötaitoja tämän ajan työelämässä tarvitaan?
– Tiimityötaidot
– Vuorovaikutus-, viestintä- ja palautetaidot
– Ristiriitojen ratkaisemisen ja päätöksenteon taito

10:30 Tauko

10:45 Itsensä johtaminen ja omien taitojen kehittäminen
– Harjoitus: Omien työyhteisötaitojen itsearviointitehtävä
– Omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen
– Oman kehittymissuunnitelman laatimisen käynnistäminen työkirjan avulla

12:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
17.11.2021 klo 09.00-12.00

Hinta:
295 euroa
/hlö + alv 24 %.
– hintaan sisältyy työyhteisötaitojen itsearviontitehtävä ja jatkokehitystä tukeva työkirja.

4-9 osallistujaa yhteishinta 995 euroa /hlö + alv 24 %.
10 – 20 osallistujaa yhteishinta 1590 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.