Brik järjestää nyt koulutuksen:

Työyhteisötaidot -Mitä työelämässä menestyminen edellyttää työntekijältä? (1/2 pv)

Työssä menestyminen edellyttää paitsi vahvaa ammatillista substanssiosaamista, myös niin kutsuttuja työyhteisötaitoja, kuten kykyä toimia tehokkaasti ryhmässä, vuorovaikutustaitoja sekä taitoa huolehtia oman osaamisensa ylläpitämisestä. Osaavat työntekijät ovat paitsi tuottavia, myös innostuneempia, sitoutuneempia ja tuottavat parempaa asiakaspalvelua. Työyhteisötaidot vaikuttavat vahvasti siihen, millainen ilmapiiri työyhteisössä vallitsee. Hyvä ja kannustava ilmapiiri on yhteydessä työhyvinvointiin ja työhyvinvointi vaikuttaa suoraan organisaation palvelukykyyn ja tuottavuuteen. Kolmen tunnin etäkoulutuksemme avaa erilaisten työyhteisötaitojen merkityksen työssä onnistumisen kannalta, vahvistaa sitoutumista ja auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työyhteisön jäsenenä. Valmennuksemme avulla kehitätte henkilöstöstänne tehokkaamman ja tuottavamman, ja vahvistatte henkilöstönne työtyytyväisyyttä.


Kenelle?
Valmennus on tarkoitettu kaikille työntekijöille toimialasta riippumatta. Parhaisiin työntekijöihin kannattaa panostaa, mutta haastamme myönteisesti myös niitä työntekijöitä, jotka kokevat vaikeuksia toimia ryhmässä tai suoriutua työtehtävistään.


Kouluttaja:
Jari Salminen

Johta­mis­teh­tävien grand old man Jari on muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

KTT Jari on kirjoittanut 15 johtamista käsittelevää kirjaa sekä johtanut lukuisia muutoshankkeita suurissa ja pienemmissä organisaatioissa. Jarin valmennuksia kuvataan helppotajuisiksi, keskusteleviksi ja innostaviksi. Erityistä kiitosta valmennukset ovat saaneet käytännönläheisyydestään ja sovellettavuudestaan.

Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, myynti ja asia­kas­palvelu, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.OHJELMA

09:00 Työntekijä vastuullisena ja tuottavana työyhteisön jäsenenä
– Millainen on hyvä työntekijä tämän ajan työyhteisössä?
– Hyvän yhteistyön merkitys asiakaspalvelun ja toiminnan tehokkuuden kannalta
– Työyhteisötaitojen vaikutus omaan työiloon ja jaksamiseen

09:30 Työyhteisötaidot
– Millaisia työyhteisötaitoja tämän ajan työelämässä tarvitaan?
– Tiimityötaidot
– Vuorovaikutus-, viestintä- ja palautetaidot
– Ristiriitojen ratkaisemisen ja päätöksenteon taito

10:30 Tauko

10:45 Itsensä johtaminen ja omien taitojen kehittäminen
– Harjoitus: Omien työyhteisötaitojen itsearviointitehtävä
– Omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen
– Oman kehittymissuunnitelman laatimisen käynnistäminen työkirjan avulla

12:00 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
2.6.2022 klo 09.00-12.00

Hinta:
295 euroa
/hlö + alv 24 %.
– hintaan sisältyy työyhteisötaitojen itsearviontitehtävä ja jatkokehitystä tukeva työkirja.

4-9 osallistujaa yhteishinta 995 euroa /hlö + alv 24 %.
10 – 20 osallistujaa yhteishinta 1590 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.