fbpx
Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)
järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)

1390 euroa /hlö + alv 24 %

1390 EUR

18.-19.04.2023, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 16 helmikuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Erittäin kattava kahden päivän pituinen koulutus, vaikka etänä oltiin silti ei tullut hetkeä että, olisi ollut tylsä aihe tms. Kovaa ja mielenkiintoista tykitystä ja loppuun asti viilattu paketti! Kiitos." - Mikko Kiljander, Frostbite Kylmähuolto Oy

 • "Hyvä, selkeä ja asiapitoinen paketti, josta sain hyvät eväät juuri alkaneelle esimiesuralleni. Kouluttajat onnistuivat pitämään mielenkiintoni yllä koko koulutuksen ajan. Koulutus oli omaan mieleen myös sopivasti osallistava. Mielenkiinnolla kuuntelin myös muiden koulutettavien pohdintoja ja kokemuksia erilaisista työelämän tilanteista." Mika Suomi, Prysmian Group Finland Oy

 • "Yksi parhaista koulutuksista, mitä 20 vuoteen IT-alalla oloa mahtuu. Hienosti tiivistetty, vaikka aikaa vain kaksi päivää ja sekin etänä. Runsaasti uusia työkaluja saatu pakkiin. Kiitos Jari ja Tommi!" -Osallistuja

  Uuden esihenkilön teho­val­mennuksessa saat kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssäsi.

  Opit ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tiosi onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Saat perus­val­miudet johtamistyössäsi onnis­tu­misen pohjaksi.


  Hyödyt osallistujalle
  – Tiedostat lähijohtamisen merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
  – Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
  – Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
  – Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
  – Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
  – Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita


  Kenelle?
  Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimia­lasta riip­pu­matta.


  Kouluttajat
  Jari Salminen, KTT, kouluttaja, johtamisen ja yritystalouden asiantuntija

  KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta. Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

  – Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
  – Johta­minen ja esimiestyö
  – Asiantuntijamyynti
  – Johta­mis­vies­tintä
  – Yritystalous
  – Tiimityö
  – Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
  – Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat  Valmentaja Tommi Lindholm
  Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
  Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

  Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

  KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

  Erityisosaamisalueet
  – Johto­ryh­mä­työs­kentely
  – Asian­tun­ti­joiden johta­minen
  – Palkitseminen  OHJELMA

  PÄIVÄ 1

  08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet
  – Mihin esihenkilöä tarvitaan?
  – Työnan­tajan edustaja
  – Oman orga­ni­saation puolustaja
  – Infor­maa­tiohubi
  – Kehittymisen varmistaja

  10:15 Tauko

  10:30 Esihenkilön vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
  – Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
  – Oman työn pohdintaa – Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
  – Johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
  – Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

  12:00 Lounas

  13:00 Esihenkilön johtamisvoima ja sen vahvistaminen

  14:15 Tauko

  14:30 Case-harjoitus: Haastavat johtamistilanteet

  15:30 Päivä päättyy


  PÄIVÄ 2

  08:30 Aamukahvi

  08:55 Etäosallistujien sisäänkirjautuminen

  09:00 Osaatko johtaa itseäsi?
  – Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
  – Omat voima­varat ja vireys
  – Työkaluja itsensä johta­miseen
  – Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

  10:30 Tauko

  10:45 Työtapojen tehostaminen
  – Huomion merkitys organisaatiossa
  – Toimintatapojen muutos
  – Hallinnan tunteen vahvistaminen

  12:00 Lounas

  13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen käytännössä
  – Miten ajattelen johdettavistani?
  – Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
  – Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
  – Vuorovaikutuksen parantaminen
  – Valmentava ote käytännössä

  14:30 Tauko

  14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esihenkilön työvä­li­neenä
  – Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
  – Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
  – Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
  – Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

  15:45 Loppukeskustelu

  16:00 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ti-ke 18.-19.4.2023

  Hinta:
  1 390 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana

  Kysy ryhmäetuhintaa:
  toimisto@ratekoulutus.fi


  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja