fbpx
Uuden esimiehen tehovalmennus (2 pv)
Brik järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esimiehen tehovalmennus (2 pv)

1290 euroa /hlö + alv 24 %

1290 EUR

15.-16.06.2021, Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki Unio­ninkatu 20, Helsinki 14 huhtikuun, 2021 Sampo Korppoo

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujalle
– Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
– Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
– Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
– Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
– Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
– Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttajat:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”


Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet
– Mihin esimiestä tarvitaan?
– Mistä osa-alueista esimiestyö koostuu?
– Millainen on hyvä esimies?
– Tavoite, seuranta, palaute ja palkit­se­minen
– Mitä työnantaja odottaa esimie­hiltä?

10:15 Tauko

10:30 Miten minä johdan?

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

11:00 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
– Työnan­tajan vastuu
– Esimiehen johta­mi­soikeus
– Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
– Työelä­mä­taidot

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän vastuu

14:15 Kahvi

14:30 Esimiehen johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy


Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?
– Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
– Esimiehen omat voima­varat ja vireys
– Työkaluja itsensä johta­miseen
– Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen
– Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
– Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
– Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
– Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
– Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
– Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
– Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
15.-16.06.2021

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja