Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esimiehen tehovalmennus (2 pv)

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista. Saat myös työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssäsi. Opit ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tiosi onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Saat perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujalle
– Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
– Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
– Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
– Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
– Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
– Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttajat:

Jari Salminen

Jari Salminen, valmentaja, johtamisen ja esimiestyön asiantuntija
KTT Jari Salminen on johta­mis­teh­tävien grand old man, muutosjohtamisen pitkän linjan ammattilainen, jolla on laaja kokemus kymmenien muutoshankkeiden johtajana, tutkijana ja kirjailijana.

Jari on kirjoittanut 15 johtamista käsittelevää kirjaa sekä johtanut lukuisia muutoshankkeita suurissa ja pienemmissä organisaatioissa. Jarin valmennuksia kuvataan helppotajuisiksi, keskusteleviksi ja innostaviksi. Erityistä kiitosta valmennukset ovat saaneet käytännönläheisyydestään ja sovellettavuudestaan.

Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, myynti ja asia­kas­palvelu, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

—-

Tommi Lindholm

Tommi Lindholm, valmentaja, johtamisen asiantuntija
KTM Tommi Lindholm vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet
– Mihin esimiestä tarvitaan?
– Työnan­tajan edustaja
– Muutoksen johtaja
– Infor­maa­tiohubi
– Oman orga­ni­saation puolustaja

10:15 Tauko

10:30 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
– Esimiehen tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
– Esimiehen johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
– Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

12:00 Lounas

13:00 Oman esimiestyön pohdintaa
– Millaisiin työteh­täviin oma esimies­työni painottuu?
– Oman esimiestyön haasteet
– Oman ajan­käytön haasteet

Harjoitus: Mitä minulta odotetaan esimiehenä?

14:15 Iltapäiväkahvi

14:30 Esimiehen johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen
– Mitä johta­mis­voi­malla tarkoi­tetaan?
– Johta­mis­taidot

Harjoitus: Oman päätök­sen­te­ki­jä­tyypin tunnis­ta­minen

– Johta­mis­tyyli

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

– Luot­tamus
– Johta­mi­se­nergia

Yhteen­ve­to­tehtävä: Oman esimiestyön itsear­viointi

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?
– Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
– Esimiehen omat voima­varat ja vireys
– Työkaluja itsensä johta­miseen
– Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen
– Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
– Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
– Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
– Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
– Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
– Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
– Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Valmennus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki
– Jotta lähikoulutuksiimme olisi turvallista tulla, edellytämme osallistujilta koronapassia.

Ajankohta:
ti-ke 10.-11.05.2022

Hinta:
1 290 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.