Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2 pv)

Kannusta myyn­ti­tiimisi maaliin!

Lähi- ja läheltä johta­minen on olen­naisen tärkeää tiimin onnis­tu­misen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoit­teilla tai tarkalla seuran­nalla. Menes­ty­miseen tarvitaan tietoa mistä huip­pu­tiimi rakentuu ja miten moti­vaa­tiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksi­lö­ta­solla.

Valmen­nuk­sessa keski­tytään tärkeimpiin ja toimi­vimpiin myynnin johta­misen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johta­misen keskiöön ja antaa keinot teke­misen vauh­dit­ta­miseen. Valmen­nuksen anti kytketään tiukasti päivit­täiseen työhön vietä­väksi, eikä paluuta toimi­mat­tomaan rutiiniin enää ole!

Hyödyt osallistujille
– Vahvistut omissa myynti- ja asia­kas­koh­taa­mis­tai­doissa
– Ymmärrät moti­voinnin ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen tuloksen teossa
– Saat käytän­nön­lä­heisen valmen­tavan johta­misen työka­lu­pakin omaan työhösi vietä­väksi
– Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin
– Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!


Kenelle?
Valmennus sopii myynnin lähie­si­mie­hille, sisäi­sille valmen­ta­jille sekä myynnin kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden osal­lis­tujien kanssa päivität johta­mis­taitosi uudelle tasolle.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Valmen­nuksen avaus

09:15 Huip­pu­myyjän ominai­suudet
– Asia­kastyön suun­nittelu
– Asia­kas­han­kinta ja asia­kas­kannan hoito
– Tuote­myy­jästä ratkaisu- ja arvon­myyntiin
– Asenne tuo tuloksen

10:45 Tauko

– Kartoitus ja kuuntelu
– Vasta­väit­teiden käsittely ja ratkaisun helppous
– Klousauksen taito

12:00 Lounas

13:00 Asiakkaan maailma
– Osto­pro­sessi
– Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät
– Haas­tavat asiakkaat

14:00 Tauko

Itselleni ominainen tapa toimia – voimaa vuoro­vai­ku­tukseen

15:30 Yhteenveto ja kohti huomista

——-

Päivä 2.

09:00 Edel­lis­päivän kertaus

09:30 Lähie­si­miehen tärkeimmät ominai­suudet

09:30 Tavoit­teista tuloksiin
– Tavoitteet, pilk­ko­minen ja seuranta
– Havain­nointi ja palautteen anto

10:15 Tauko

10:30 Yksilön valmen­ta­minen
– Mikro­pa­laute, palau­te­kes­kustelu ja kehi­tys­kes­kustelu
– Palau­te­kes­kus­telun runko

11:00 Palau­te­kes­kus­te­lu­har­joi­tusta

11:30 Huip­pu­tiimin ominai­suudet

12:00 Lounas

13:00 Ryhmän valmen­ta­minen
– Huip­pu­tiimin ominai­suudet
– Tehokas palaveri

Moti­vaation johta­minen
– Tunteiden perus­u­lot­tu­vuudet
– Moti­vaa­tioin­ten­si­teetti
– Sisäinen ja ulkoinen moti­vaatio

14:00 Tauko

Flow – opti­maa­linen työs­ken­te­lytila ja sen johta­minen

15:30 Päivän yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
10.-11.09.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaat ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.