Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Vaatimusten määrittely (2 pv)

Koulutuksessa käydään läpi vaatimusten määrittelyn periaatteet. Vaatimusten määrittely -koulutuksen käynyt osaa soveltaa erilaisia vaatimusmäärittelyn käytäntöjä ja tekniikoita työssään sekä viedä vaatimusmäärittelyn tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen.

Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun kehitetään tai hankitaan palveluja, tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, osa siitä jo tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan dokumentteihin.

Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia asiakkaan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.


Kenelle?
Kurssi sopii määrittelijöille, suunnittelijoille ja projektipäälliköille sekä palvelujen ja IT-järjestelmän tilaajille.OHJELMA

Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy noin klo 16.00-16.30. Aamiainen on tarjolla klo 8.15.

1. päivä

Joh­dan­to vaa­ti­mus­mää­rit­te­lyyn

– Millainen on laadukas järjestelmä?
– Vaatimusmäärittelyn peruskäsitteistö
– Vaiheistus ja dokumentointi
– Vaatimusmäärittely valmisohjelmiston tai palvelun hankinnassa
– Vaatimusmäärittely tuotekehityksessä
– Entä vaatimusmäärittely Scrumissa?

Vaa­ti­mus­ten läh­tö­koh­ta­na toi­min­nan tar­peet

– Ratkaistavan asian määrittely
– Sidosryhmien tunnistaminen
– Toimintaprosessien kuvaaminen toimintokaaviolla (activity diagram)
– Rajoitteiden tunnistaminen
– Tarpeiden keruu ja kuvaaminen

Hy­vät työs­ken­te­ly­käy­tän­nöt vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­lys­sä

– Työskentelyyn osallistuvien sitouttaminen
– Erilaiset työskentelytekniikat, mm. työpajat, havainnointi, user storyt
– Ongelmien ratkaisu

Jär­jes­tel­män alus­ta­vien vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­ly

– Liiketoimintavaatimukset ja IT-järjestelmä
– Vaatimusluettelo
– Järjestelmädokumentti eli Visio (Vision document)
– Käyttäjäroolien (actors) tunnistaminen
– Toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina (use cases, use case diagram)

2. päivä

Jär­jes­tel­män vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­ly: käyt­tö­ta­paus

– Käyttötapausten luonnostelu
– Käyttötapausten merkitys ja hyödyntäminen
– Käyttötapausmalli (use case model)

Jär­jes­tel­mä­hank­keen ra­jaus

– Järjestelmävaatimusten attribuutit
– Priorisointi ja baselinen sopiminen
– Muutoskäytännöistä sopiminen
– Mitä nämä tarkoittavat ketterässä ohjelmistokehityksessä?

Jär­jes­tel­män toi­min­nal­lis­ten vaa­ti­mus­ten tar­ken­ta­mi­nen

– Käyttötapausten kuvaaminen (use case specification)
– Erityyppiset käyttötapaukset: suorakäyttö, eräajot, liittymät
– Hyvän käyttötapauksen piirteet
– Tehdäänkö kaikista toiminnallisista vaatimuksista käyttötapauksia?
– Käyttötapausmallin strukturointi käyttötapausten välisillä suhteilla
– Käyttöliittymän hahmottelu apuna toiminnallisuuden kuvaamisessa

Jär­jes­tel­män tie­to­si­säl­lön mää­rit­te­ly

– Käsitteiden tunnistaminen
– Liiketoiminnan käsitemallin (business domain model) laatiminen

Jär­jes­tel­män ei-toi­min­nal­lis­ten vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­ly

– Vaatimuskategoriat kuten käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky, ylläpidettävyys, turvallisuus
– Ei-toiminnallisten vaatimusten merkitys ja kuvaaminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki

Ajankohta:
12.-13.02.2020

Hinta:
1 550 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.