Brik järjestää nyt koulutuksen:

Vaikuttava palaute (1 pv)

Palautteen merkitystä organisaatioissa ja johtamistyössä on vaikea painottaa liikaa. Samalla palaute on yksi haastavimmista asioista työelämässä – se on vaikeaa, ärsyttävää, ikävääkin. Samanaikaisesti palaute on oleellista, kaivattua ja kehittymisen mahdollistavaa. Tässä koulutuksessa opit, mistä toimivat palautekulttuurit rakentuvat, miten kannustaa kollegojen keskinäiseen palautteeseen, minkälainen palaute mahdollistaa oppimista ja miten haastavat palautetilanteet kannattaa käytännössä toteuttaa.

Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät palautteen eri muodot, palautteen antamisen haasteiden juurisyyt sekä mihin palautetta tulisi kohdistaa
– Saat ensikäden kokemuksellista tietoa haastavista palautetilanteista
– Tiedät, mistä toimiva palautekulttuuri muodostuu
– Rakennat oman, konkreettisen lähestymistavan toimivan palautekulttuurin edistämiseksi omassa organisaatiossasi
– Osaat auttaa oman organisaatiosi jäseniä rakentamaan toimivia palautetilanteita

Kenelle?
Koulutus on suun­nattu kaikille asiantuntijoille ja esimiehille, jotka haluavat kehittää oman organisaationsa palautekulttuuria sekä omia palautteenantotaitojaan.


Kouluttaja:
Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA

08:30 Aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Palaute ja vuorovaikutus
– Mihin palautetta tarvitaan?
– Palaute työelämässä – palaute eri tieteiden näkökulmasta
– Palautteen tasapaino
– Rakentavan palautteen haasteet

10:15 Tauko

10:30 Palautteen antamisen eri muodot
– Palautteen antamisen mallit
– Palautteen eri kohteet
– Esimiehen palaute
– Harjoitus: Oman palautemallin muotoilu

12:00 Lounas

13:00 Palautekulttuurin kehittäminen
– Palautteen kehittämisen prosessinäkökulma
– Palautteen tavoite
– Vertaispalaute

14:15 Kahvi

14:30 Palautetilanteissa onnistumisen tukeminen
– Mielikuvaharjoittelu
– Järjestelmällinen itsereflektio
– Kuuntelun merkitys ja tekniikat
– Palautteen vastaanottaminen
– Palautteen periaatteet ja pelisäännöt

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
23.11.2021 klo 09.00-16.00

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.