Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Valmentava johtaminen (1 pv)

Opi valmentamaan tiimisi huipulle! Tässä valmennuksessa opit tärkeimmät tiedot ja taidot valmentavasta johtamisesta – siitä, mitä kaikkea valmentavalla johtamisella on mahdollista saavuttaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Tiedät, mihin sinun tulee keskittyä, kun haluat varmistaa kaikkien tiimisi onnistumisen edellytysten olevan kunnossa.


Hyödyt osallistujalle
– Opit hyödyntämään valmentavan johtamisen tekniikoita omassa työssäsi
– Ymmärrät, minkälaisissa tilanteissa valmentava johtaminen toimii parhaiten ja mitä sillä tavoitellaan
– Kokeilet valmentavaa otetta koulutuksen aikana erilaisin harjoituksin ja saat palautetta toiminnastasi
– Kehität läsnäolon ja kuuntelun taitojasi
– Osaat luoda kannustavan ja luottamuksellisen ilmapiirin työyhteisössäsi


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille ja johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.


Kouluttaja
Valmentaja Tommi Lindholm
Tommi Lindholm, KTM, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– PalkitseminenOHJELMA

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Mitä valmentavalla johtamisella tavoitellaan?
– Mitä sinä voit harjoittaa valmentavaa johtamista työssäsi?
– Valmentavan johtamistyylin vahvuudet ja heikkoudet
– Valmentavan johtamisen kulmakivet

10:15 Tauko

10:30 Palaute ja luottamus
– Luottamuksen dynamiikka
– Palautteen eri muodot
– Vertaispalaute ja sen keinot
– Palautekulttuurin kehittäminen

12:00 Lounas

13:00 Läsnäolo, kysyminen ja ajattelun haastaminen
– Oletko läsnä tiimillesi?
– Osaatko aidosti kuunnella?
– Osaatko kysyä oikeita kysymyksiä?
– Tekniikoita ja harjoituksia tiimin ajattelun haastamiseen

14:15 Tauko

14:30 Minä valmentavana johtajana
– Valmentavana johtajana kehittyminen ja omien tavoitteiden selkeyttäminen
– Harjoituksia ja ohjeita käytännön työskentelyyn oman tiimin kanssa
– Yhteenveto ja vinkit jatkoon

15:30 Päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
– Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ke 22.3.2023

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulutusmateriaalit, lounaan ja kahvitarjoilut päivän aikana.

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fi


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.