fbpx
Valmentava johtaminen (2 pv)
Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Valmentava johtaminen (2 pv)

1490 euroa /hlö + alv 24 %

25.-26.10.2022, Innopoli 3, Espoo + voit osallistua myös etänä Vaisalantie 4, Otaniemi, Espoo 19 lokakuun, 2022 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilötaidot

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "Erittäin hyvin suunniteltu ja toteutettu kurssi!"

 • "Koulutus oli erittäin antoisa. Kiitos vetäjille!"

 • "Sisältö vastasi odotuksia. Sain paljon uusia ajatuksia hyödynnettäväksi päivittäisessä työssäni."

  Opi valmentamaan tiimisi huipulle! Tässä valmennuksessa opit tärkeimmät tiedot ja taidot valmentavasta johtamisesta – siitä, mitä kaikkea valmentavalla johtamisella on mahdollista saavuttaa ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Tiedät, mihin sinun tulee keskittyä, kun haluat varmistaa kaikkien tiimisi onnistumisen edellytysten olevan kunnossa. Ennen valmennuksen alkua osallistujat täyttävät sähköisen Reiss Motivaatioprofiili -kyselyn. Tähän on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.


  Hyödyt osallistujalle
  – Opit hyödyntämään valmentavan johtamisen tekniikoita omassa työssäsi
  – Ymmärrät, minkälaisissa tilanteissa valmentava johtaminen toimii parhaiten ja mitä sillä tavoitellaan
  – Kokeilet valmentavaa otetta koulutuksen aikana erilaisin harjoituksin ja saat palautetta toiminnastasi
  – Kehität läsnäolon ja kuuntelun taitojasi
  – Osaat luoda kannustavan ja luottamuksellisen ilmapiirin työyhteisössäsi
  – Kehität johtamistaitojasi tiedostamalla omat motivaatiotekijöitäsi, vahvuutesi ja sokeat pisteesi


  Kenelle?
  Koulutus on tarkoitettu lähijohtajille ja johtoasemassa työskenteleville toimialasta riippumatta.


  Kouluttaja
  Valmentaja Annina Eklund

  Annina Eklund on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

  Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

  Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

  Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
  – Osaa­misen kehit­tä­minen
  – Pereh­dytys
  – Tiimityö
  – Moti­vaatio  OHJELMA

  PÄIVÄ 1.

  08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Mitä valmentavalla johtamisella tavoitellaan?
  – Mitä sinä voit harjoittaa valmentavaa johtamista työssäsi?
  – Valmentavan johtamistyylin vahvuudet ja heikkoudet
  – Valmentavan johtamisen kulmakivet

  10:15 Tauko

  10:30 Luottamus
  – Luottamuksen dynamiikka
  – Luottamuksen edistäminen
  – Psykologinen turvallisuus ja sen kehittäminen
  – Itseohjautuva tiimi

  12:00 Lounas

  13:00 Läsnäolo, kysyminen ja ajattelun haastaminen
  – Oletko läsnä tiimillesi?
  – Osaatko aidosti kuunnella?
  – Osaatko kysyä oikeita kysymyksiä?
  – Tekniikoita ja harjoituksia tiimin ajattelun haastamiseen

  14:15 Tauko

  14:30 Palaute
  – Palautteen eri muodot
  – Vertaispalaute ja sen keinot
  – Palautekulttuurin kehittäminen

  15:30 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy


  PÄIVÄ 2.

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Tilaisuuden avaus

  09:15 Valmentava johtaminen ja motivaatio
  – Mikä ihmisiä motivoi? – Reissin motivaatiotekijät
  – Miten huomioin erilaiset ihmiset valmentavassa johtamisessa?
  – Miten tiimiä voi kehittää motivaatiotekijöiden kautta?

  10:15 Tauko

  10:30 Minun Motivaatioprofiilini
  – Omien motivaatiotekijöiden tunnistaminen
  – Mitkä ovat omat sokeat pisteeni ja miksi ne on tärkeä tunnistaa?
  – Oman vuorovaikutustyylin tiedostaminen ja kehittäminen
  – Harjoituksia itsetuntemuksen lisäämiseen

  12:00 Lounas

  13:00 Motivaatiotekijät valmentavan johtamisen suuntaviivoina
  – Miten voin kehittää johtamistaitojani Reissin motivaatioteoriaa hyödyntäen?
  – Miten johdan eri tavoin motivoituneita henkilöitä?
  – Fasilitointitekniikoita erilaisten näkemysten keräämiseen ja tiimin osallistamiseen

  14:15 Kahvitauko

  14:30 Minä valmentavana johtajana
  – Valmentavana johtajana kehittyminen ja omien tavoitteiden selkeyttäminen
  – Harjoituksia ja ohjeita käytännön työskentelyyn oman tiimin kanssa
  – Yhteenveto ja vinkit jatkoon

  15:30 Päivä päättyy


  Covid-19 -tiedote
  Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


  Koulutuspaikka:
  Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
  – Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

  Ajankohta:
  ti-ke 25.-26.10.2022

  Hinta:
  1 490 euroa
  /hlö + alv 24 %.
  – sisältää koulutusmateriaalit, Henkilökohtaisen Reiss Motivaatioprofiilin (ovh. 275 euroa), lounaan ja kahvitarjoilut koulutuspäivien aikana.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja