Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Vastuullisuus ja liiketoiminta (12 pv)

Uudistimme suosittua Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmaamme, päivitimme ohjelman nimen sekä lisäsimme kokonaisuuteen digitaaliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen keskittyvän jakson!

Menesty vastuullisin valinnoin
Koulutus kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Ohjelman eri jaksot perehdyttävät osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin, jotka auttavat hahmottamaan vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuutta.

Koulutuksesta saat valmiudet tunnistaa oman organisaation vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaiset valinnat ja sidosryhmät. Ohjelman aikana opit hahmottamaan vastuullisen liiketoiminnan kenttää kokonaisuutena ja miten yksittäiset tekijät siihen vaikuttavat. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys vastuullisuuskentän kompleksisuudesta ja oivaltaa oman organisaation asema vastuullisuuskartalla. Opit tarkastelemaan kriittisesti esimerkiksi digitalisaation etenemistä vastuullisuusnäkökulmasta, kehität omia kykyjä vastuullisuusraportoinnin ja mittareiden laatimisessa, hahmotat oman organisaation toimitusketjun ja siihen liittyvät haasteet sekä oivallat vastuullisuusviestinnän ja -markkinoinnin keskeiset toimintatavat.

Jokaisen jakson aikana tarkastellaan vastuullista liiketoimintaa eri näkökulmasta. Jaksot keskittyvät organisaation toimintaympäristöön ja sidosryhmiin, sosiaaliseen vastuullisuuteen, vastuullisuusraportointiin ja mittareihin, toimitusketjuihin sekä vastuullisuusviestintään ja -markkinointiin. Ohjelmakokonaisuuteen on lisätty digitaalista vastuullisuutta ja datan eettisyyttä sekä sosiaalista vastuullisuutta käsittelevä jakso.

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma on uuden nimen saanut koulutuskokonaisuus, joka ammentaa suositusta Mema PRO ja myöhemmin Diploma in Responsible Business and Environmenta Management – Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmasta, ja on uuden nimen myötä päivitetty vastaamaan entistä paremmin vastuullisuuskentällä työskentelevien asiantuntijoiden kehittämistarpeita.

”Koulutus antoi hyvän yleiskatsauksen siihen, mitä vastuullinen yritystoiminta tänä päivänä on, ja miten sitä voi kehittää. Koulutus syvensi vastuullisuusosaamistani ja antoi konkreettisia työkaluja oman organisaation vastuullisuusviestinnän kehittämiseen.” – vuoden 2018 ohjelman osallistuja
– Opit tunnistamaan vastuullisen liiketoiminnan kannalta olennaisia liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä sekä saat tukea ja työkaluja oman organisaatiosi vastuullisuusasioiden kehittämiseksi.
– Laaja koulutuskokonaisuus perehdyttää sinut vastuullisuuden eri osa-alueisiin sekä niiden vaikutuksiinsa toisiinsa ja kokonaisuuteen. Koulutusohjelma valmentaa kohtaamaan organisaation vastuullisuushaasteet ja kehittämään vastuullista liiketoimintaa.

Hyödyt
Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toimintatavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä kehitystyössä. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

– Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
– Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
– Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa
– Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa


Kenelle?
Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö-, vastuullisuus- ja laatuasioita.

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Aiempien vuosien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ammattilaisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitaidon uudistumisen lähtökohtana.


Kouluttajat:

Kari Hiekkanen, Research Fellow, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto
Kari Hiekkanen työskentelee Research Fellowina Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit. Hänen tutkimuksensa keskittyy mm. tietotekniikan ja digitalisaation hiilijalanjälkeen, sen laskentaan ja teknologioiden elinkaariin.

Katri Kauppi, logistiikan apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
KTT Katri Kauppi toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tieto- ja palvelutalouden laitoksen logistiikan apulaisprofessorina. Kauppi on työskennellyt myös Manchester Business Schoolissa sekä Nottingham University Business Schoolissa.

Mikael Niskala, Senior Advisor, Aalto-yliopisto
Niskala on ollut käynnistämässä, kehittämässä ja johtamassa yritysvastuun asiantuntijapalveluliiketoimintaa Big4 -tilintarkastusyhteisöissä ja ympäristöalan teknologiayhtiöissä. Vuodesta 1996 lähtien Mikael Niskala on toiminut myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella yritysvastuuraportoinnin tuntiopettajana.

Maria Joutsenvirta, tutkija, Aalto-yliopisto
KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Aija Bärlund, konsultti, hallitusammattilainen, Senior Advisor Bering & Company
MBA Aija Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa. Bärlund toimii aktiivisesti Boardman Oy:n johtamisen tutkimusryhmässä, Board Professionals Finlandissa ja Ympäristöjohtamisen yhdistyksessä. Hän toimii Senior Advisorina Bering & Companyssa.

Sari Kuvaja, vastuullisuuspalvelujen johtaja, T-Media Oy
Sari Kuvaja johtaa T-Median vastuullisuuspalveluja. Hän on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusjaksosta sekä Online-kurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksen on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössään osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne
Kuusi lähiopetusjaksoa
– Yhteensä 11 lähipäivää

Online-kurssi
– The Business & Sustainability Programme Online, University of Cambridge (englanniksi)

Projektityö
– Projektityö ydistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot:

—-

Business and Sustainability Programme (BSP) Online, Institute for Sustainability University of Cambridge (verkkokurssi suoritetaan englanniksi)
The Business & Sustainability Programme Online -verkkokurssi on Cambridge Institute for Sustainability Leadershipin kehittämä kurssikokonaisuus jonka kautta opiskelija ottaa haltuun kokonaiskuvan ja peruskäsitteet vastuullisuudesta.

Verkkokurssin keskeisiä aiheita:
– Miksi vastuullisuus on tärkeää?
– Mitä kestävä kehitys merkitsee minulle?
– Millä mallilla vastuullisuusasiat ovat omassa organisaatiossani?

—-

18.–19.03.2021
Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan
– Yritysvastuu strategian ja innovaatioiden ytimessä
– Sidosryhmät yritysvastuun kehittäjinä
– Triple bottom line
– Vastuullisuuden strateginen lähestymis- ja toteutustapaKontekstin ymmärtäminen, kompleksisuuden johtaminen ja epävarmuuksista suoriutuminen
– Disruptio
– InnovaatioprosessitSidosryhmät ja innovaatiot
– Kuluttajien uudet roolit; kuluttajat tuottajina, jakamistalous

Aija Bärlund, konsultti, hallitusammattilainen, Senior Advisor Bering & Company
Samuli Patala, Apulaisprofessori, Organisaatiot ja johtaminen, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

—-

12.–13.04.2021
Digitaalinen vastuullisuus ja teknologiat, sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys
– ICT ja kiertotalous, elinkaariajattelu
– ICT:n hiilijalanjälki
– Tieto, etiikka ja valvonta
– Teknologian eettisyys, algoritmit ja valta
– Sosiaalinen vastuu: mitä se on ja miksi se on tärkeätä?
Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun linkit
Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen
Kuinka lähteä liikkeelle omassa yrityksessä?
– Tasa-arvo ja saavutettavuus

Kari Hiekkanen, Research Fellow, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto
Suvi Halttula, Senior Adviser, Perustaja 3bility Consulting

—-

06.–07.05.2021
Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi, ympäristölaskenta
– Ympäristö- ja yritysvastuutiedot tilinpäätösraportoinnissa
– Integroitu raportointi
– Non-financial statement
– Yritysvastuuraportointi, GRI-ohjeisto
– Yritysvastuuraportoinnin tiedonkeruu ja laadunvarmistus

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

—-

31.05.–01.06.2021
Toimitusketjun vastuullisuus
– Vihreät ostokriteerit
– Standardit, codes of conduct
– Eettisyys
– Erilaiset vastuullisuussertifikaatit
– Reverse logistics, Kiertotalous
– Implementointi

Katri Kauppi, logistiikan apulaisprofessori, tieto- ja palvelutalouden laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

—-

09.–10.09.2021
Vastuullisuusviestintä ja -markkinointi
– Vastuuviestinnän lähtökohdat, tehtävät ja haasteet
– Vastuuviestinnän sidosryhmät, dialogisuus ja sidosryhmäohjelma
– Uskottavan vastuuviestinnän edellytykset
– Miten yritysten laajeneva rooli kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa vaikuttaa markkinointiin ja viestintään?

Maria Joutsenvirta, tutkija, johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Sari Kuvaja, vastuullisuuspalveluiden johtaja, T-Media Oy

—-

01.10.2021
Päätöspäivä
– Keynote-puheenvuoro
– Projektitöiden esittely
– Todistusten jako
– Ohjelman yhteinen päätös

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki, etäosallistumismahdollisuus


Ajankohta:
18.03.–01.10.2021

Hinta:
9 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.