Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen taloushallinnon perusteet projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille (1 pv)

Koulu­tuk­semme antaa helposti omak­sut­tavan koko­nais­kuvan yrityksen talous­hal­linnon tärkeim­mistä osa-alueista. Koulutus auttaa osal­lis­tujia hahmot­tamaan oman vastuu­alu­eensa toimintaa talou­del­li­sesta näkö­kul­masta.

Koulutus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Runsaat lasken­ta­teh­tävät auttavat opitun omak­su­mi­sessa. Koulu­tukseen osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille
– Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan budje­toin­nista, inves­toin­ti­las­kel­mista, tilin­pää­tök­sestä ja kassa­vir­rasta
– Opit tuntemaan yritys­ta­louden tärkeimmät käsitteet ja raportit
– Osaat budje­toida toimin­taasi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Tunnet kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu erityi­sesti asian­tun­ti­joille, projek­ti­pääl­li­köille ja tiimin­ve­tä­jille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan, mutta eivät tee päätyökseen talous­hal­linnon tehtäviä.Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”


OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Mitä asian­tun­tijan tulee tietää yritys­ta­lou­desta?
– Talou­del­lisen toiminnan perus­pe­ri­aatteet
– Talous­hal­linnon merkitys yrityksen toimin­nassa
– Talou­den­pidon hyvät käytänteet

10:15 Tauko

10:30 Toiminnan suun­nittelu ja budje­tointi
– Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
– Tavoit­teiden toteut­ta­misen talou­del­liset ulot­tu­vuudet
– Tasa­painon löytä­minen tulojen ja menojen välillä

11:15 Inves­tointien suun­nittelu
– Inves­toinnin kannat­ta­vuuden arvioi­minen eri lasken­ta­me­ne­tel­millä
– Inves­toin­ti­riskien arviointi ja hallinta
– Inves­toin­ti­las­kelmien tunnus­lukuja

12:00 Lounas

13:00 Tilin­pää­töksen peri­aatteet
– Kirjan­pidon perus­pe­ri­aatteet
– Tulos­las­kelma
– Tase
– Kassa­virta

14:30 Kahvi

14:45 Yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
– Sijoi­tetun pääoman tuotto
– Erilaiset kier­to­no­peudet
– Henki­löstön tuot­tavuus

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 09.04.2020

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm 8.6.2020. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: ratekoulutus.fi/koul/11313


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.